Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/150

Denne siden er ikke korrekturlest


VENNESLA HERRED. I39 De vigtigste industrie1le anlæg i berredet er: Hunsy“b-S—s j”abrike-r, hvor der tilvirkes træmasse og papir, og Vigelan(ls brug, som er sagbrug og høvleri samt mølle. 6 personer drev ved udgangen af aaret l9O0 landhandel efter bevilling eller handelsbrev. De vigtigste handelssteder er Gram-ene og Vennesla Saurki1ens handelssamlag paa Grovene begyndte sin virksomhed i 1894, omsætningen i aaret 19O0 var 52 OOO kr. Vennesla handels— og forbrugsforening paa Ven- nesla begyndte sin virksomhed i l888, omsætningen var i 19OO l30 OOO kr. Vennesla sparebank havde i 1900 en forv,a1tningskapital af l48079 kr., hvoraf var formue 15765 kr. I Vennesla herred er p o s t a n s t al t e.r n e Vennesla og Gro-1.—ene. Der findes ikke te1egraf— eller rigstelefonstationer i herredet. I Vennesla er privattelefon med centralstation nær kirken. Desuden er der jernbanetelegraf paa jernbanestationerne paa SetesdalSban en . Bebygning. Vennesla herred har sine største og bedste gaarde i Toridalen og navnlig omkring Venneslafjord og nedenfor Vigeland. Nogle heiegaarde er der paa østsiden af Toridalselven, paa Vestsiden derimod kun nogle pladse. Ved Vigela-nd har tidligere været et jernværk, hvis privi- legier var af 22de februar 1792. Fossefaldene benyttes her af endel fabriker. Husansamlinger i Vennesla er der ved I1ÝU(lrl“—S’ff(’WíIl, Vigel(m(l, Vemeesla, Hunsj“oss med Aasen og TÎjoremoen. Antal beboede huse og hjemmehørende befolkning er før omtalt (bind. I, pag. 218). Vennesla herreds matrikulskyld er 232.38 mark. Vennesla herred har ifølge den trykte matrikulfortegnelse 25 gaardsnummere, hvilke efter l1erredets nuværende matrikul- skyld havde en gjennemsnitsskyld af 9.3O mark. Ved udgangen af 189O var berredets gaardsnummere delt i l78 særskilt skyldsatte brug, hvilke igjen efter opgaverne ved folketællingen i 1891 var samlet i 129 selvstændig beboede brug, hvis ennemsnitlige størrelse efter deres matrikulskyld var l.80 mark.