Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/167

Denne siden er ikke korrekturlest


l56 1.ISTER OG MAN1)A1.s AMT. Greibe.vlan(lqfbssen, en halv mil ovenfor Stallemofossen i samme e1v, ligger op mod Finsland herreds grændse og har en høide af omkring 1O m. Før var der en ganske liden opgangssag.samt 4 eller 5 kvernhus til formaling af kornvarer fra gaarden Greibes- land og omegn. Nu staar tilbage bare et eneste kvernhus, der lidet bruges. I Homsaaen er Berg(:fossen, en mindre fos ved gaarden Berge. Der er nu en eirkelsag. O Sfølsvatr(fo.S—sen har ogsaa et mindre sag- brug. Begge foSser er omkring 4 a 6 m. høie. Sang(=slandsbækken har tre mindre fosser, hvoraf den øverste har en eirkelsag, den mellemste sag med høvleri og den nederste sag og mølle. Indsjøer. Efter kar-terne findes i Øvrebø l1erred 38 indsjøer. Km.9 M. o. h. Sangeslandsvatn . . 0.7 2l0 Del af Langevatn .... 0.1 2l4 Del af Reiersdalsvatn. . . O.1 Lølandsvatn og l(jaavatn . 0.5 235 34 smaavande ..... O.9 Sa1nlet areal af ferskvand 2.—3 I elvene er ørret, lidt aal og abhor, men særlig fiskerige er ingen af dem. Sangeslaudsvatn er det rigeste paa ørret. De andre vande har især skjebbe (abhor) og aal. Lølaudsvatn er bekjendt for sin aal. Fisket har liden betydning undtagen for to eller tre gaarde Jordsmonnet er sandhlandet muldjord, rød og sort, ofte med større Og mindre stene Enkelte steder er der aur og sand i moer og nogle steder lerholdig Saml. Nogle steder er myr nnde1—laget for den dyrkede mark. Arealet er saaledes udnyttet: Ager. . . O.8 km.2 Eng . . . 3.8 » Ager og eng ........ .... 4 .6 km.Û Skog ........... . . 50.0 » Udmark, snaufjeld, indsjøer o. s. v.. . .6l.4 » ll6.0 km.’