Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/168

Denne siden er ikke korrekturlest


øVHEBø Hr-:HnE1). I57 Udsæd og avl pr. maal samt fol“dighed i Øvrebø: U(lsæd pr mut Avl pr. mut Foldighed. Ring .... l7 liter. 1.36 hl. 8 Byg .... 45 » 2.25 » 6 Blandkorn. . 58 » 3.20 » 6 a 7 Havre . . . 75 » 5.25 » 7 à 8 Poteter. . . 155 » l2.4 » 7 à 8 Udsæd af græsfrø pr. maal var i l900 angivet til l5 kg. og avl pr. maal 32O kg. hø. Stallemodalm, i den sydvestlige del af herredet, og Homme- yaard(‘ne, nogenlunde i midten af herredet, er udsat for nattefrost om vaaren, saa at kornet, straks efterat det er spiret frem, tager skade Nattefrost paa hestkanten i de saakaldte jernnætter pleier sjelden gjøre skade undtagen paa potetgræsset. Man søger derfor at sætte poteter oppe i bal(keheld„ hvor deser mindre udsatte for frost. Bygget er almindelig skaaret, naar jernnætterne kommer, og havren er saa haardfør, at den sædvanlig ikkei nævneværdig grad Skades af disse. I senere aar er kun lidet nyland ryddet I)yrkning og avl af engfrø er almindelig Brugen af forbedrede redskaber og maskiner er blevet almindeligere; antallet af n1eie— og slaamaskiner var 26 i l9O0 og desuden l saa1naskine. I den sidste tid er afgrøftning og drænering blevet lidt almindeligere Herredstyrels(—n har anslaaet værdien af l maal jord til lO0 kr. og omkostningerne ved rydningen af l maal til 50 kr. Sterre sammenhængende udyrkede strækninger egnede til dyrkning er der neppe, men næsten til hver gaard ligger mindre st-rækninger, som ofte er vel skikkede for dyrkning. Der er baade myr— og bakkejord. Megen jord ligger udyrket af mangel paa gjedningSstoffe, og dels mangler kapital og foretagson1hedsaand. Hj e m m e h avnen e er i almindelighed tilstrækkelige Egent- lige fjeldbeiter eller fje1dslaatter er der ikke, men mange har en eller flere myrer paa aasryggene, hvor de hvert aar slaar nogle læs myrhø til hjælp for vinterfodringen. Finnvolde og finnsteer, hvor folk slaar det saakaldte «finnhei», er her noksaa mange af. Folk ligger paa heierne for at slaa, men de sætrer ikke med buskapen. Hus(lyrhold samt fjærkræ i Øvrebø i 1900: I‘Zeste ........... 74 S1orfæ. . . 750