Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/169

Denne siden er ikke korrekturlest


158 G 1.1STi-:H OG MANDALS .—im-. Faar . .:3 l2 G jeter . . 2 Svin . . 4l Høne . . . 301 Bikuber .......... 17 . For omkring 2O aar siden var kvæget mest stedegent, men nu er det blandet, især med telemarksracen, tildels ogsaa med lyngdalsracen og setesdalsracen. Ganske enkeltvis er ogsaa air- shireracen kommet ind. -I det hele taget er kvægbestanden i senere aar betydelig forbedret, men dette kommer mindre af de indførte racer end af en mere fremskreden Sands for og flid med opdræt af kvæg, og at et forbedret kvægstel i det hele er indtraadt. Der sælges lidet kvæg. Opdræt og Salg af heste er tiltaget lidt, men der kjøbes heste til bygdens forsyning. Faareholdet og Salg af faar er aftaget meget, men svineholdet er tiltaget. Der sælges lidet kjød og flesk. Melkeproduktionen er til- taget, og Salg af melk er af betydning Der sælges en del Smør og ost. Øvrebø meieri begyndte i l898. I l9OO indveie(les 245 33l kg. n1elk, hvoraf produceredes 97 839 kg. smør. Der benyttes skummemaskine, og vand anvendes som drivkraft. Samhold meieri begyndte i 1900. I 19O0 indveiedes 1l8l73 kg. melk, hvoraf pro(luceredes 4924 kg. Smør og l3l30 kg. ost. Skummemaskine benyttes, og damp anvendes som drivkraft. Skog. Der vokser mest furu, noget birk og asp og endel ek og gran. Der findes ogsaa or, lind, ask, hassel og lidt al1n og barlind. Paa mange steder er furu— og granskogen noksaa væksterlig. Birkeskoge11 og ekesk0gen er mindre frodig. I bygden i Øvrebø er i egnen om gaarden Om-e RBí6fSdGZ taaIelig frodig furuskog, der udb1—eder sig til begge sider af det herfra i sydvestlig retning udgaaende dalføre, medens de i øst parallelt med postveien løbende betydelige aaser nu er at regne for afskogede; haardt medtagne er for en større eller mindre del de øvrige mellem ovennævnte dalføre og SangeslandselvPn lig- gende skoge. Furuen i glisen bestand fortrængeS af løvskogen; birken til- tager i udbredelse i samme gra(l, som hin forsvinder. Medens furuen huggedes over store strækninger, lod man i al11llIl(l(Þllgll(3d løvskogen, der har en rigere frøafkastning og er i