Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/17

Denne siden er ikke korrekturlest8 “ 1.1STEB 0G 1æ1AN1)A1.s A)1T. meste Omegn foretaget temmelig betydelige plantninger, saa at byens omgivelser ikke er saa snaue som før, og som lederen af disse p1antninger bør nævnes generalmajor J. F. O. IVergélan(l, kommandant i Kristiansand fra 1868 til 1893Z Kristiansands landdistrikt har aaslier og smaadale; i nogen afstand fra byen er de næsten overalt skogbevoksede. Skogen hører til de ofte nævnte gaarde Grim og Eg. Saavel skogen som jordegodset gik, som nævnt, over i privatmænds hænder, indtil Staten kjøbte Eg til sindssygeasyl. Den mellem Setesdalsveien og Toridalselven liggende aasryg er kun lidet skikket til trævækst; jordbunden her er skral og væksterligheden daarlig, træerne er kortstammede, kvistfulde og formaar kun i de mellem fjeldknauserne løbende muldrigere tver- dale at danne tæt skog. I dalen nedenfor er der nogle mostræk- ninger, som er bevoksede med furuskog, ligesom skogbunden her er god og modtagelig for besaaning. De vestenfor veien liggende aaser har glissen, sentvoksende furuskog, og skogbunden er ved udtynding af skogdækket gaaet tilbage “i frugtbarhed eller er overgroet med skogukrud. Eftersom aaserne i vest tiltager i høide, aftager skogens vækst og trivsel, indtil den omkring Graamanden samt dets for- greninger ganske forsvinder. Skogstykker søndenfor Mandalsveien er noget bedre; skogens vækst er hurtigere; dog er ogsaa her jordbunden skral. I det hele taget vil disse skoge paa grund af jordbundens daarlige beskaffenhed ikke have nogen stor modstandsevne, skjønt de plantninger, som i senere aar er foretagne omkring byen, har vokset godt. Byens .fortid. Tanken om at anlægge en kjøbstad der, hvor Kristianssand nu ligger, opstod først hos befalingsmanden over Agdesiden, Palle Ro-9enkr(mtZ. Kristian I V reiste tidlig paa sommeren 1641 til en herredag i Bergen, og paa veien lagde han med sit skib «Christians ark» ind i Flekkerø havn for at tilse de under bygning værende fæst- ningsværker. Under opholdet i denne egn førtes forhandlinger imellem kongen og lensherren Palle Rosenkrantz om anlæg af en by. Lensherren skal have foreslaaet gaarden IØevig ved Tovdals- elvens udløb i fjorden og Storesanden under gaardene Grim og Eg i Oddernes sogn ved udløbet af Toridalselven. Kongen bestemte-C sig for Storesanden. Storesanden havde udmærkede havne, bekvem indseiling fra sjøen og laa nær mun- dingen af to elve, da Toridalselven udmunder ved Sanden og Tovdalselven udmunder ikke langt borte.