Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/171

Denne siden er ikke korrekturlest


16O 1.1ST[—:H OG MANDALS AMT. Skogen i disse to dalfører er af nogenlunde ens beskaffenbed. Jernbanen har bidraget til en bedre og fordelagtigere au- vendelSe af bygdens rige forraad paa løvskog-. Furuskogen, som tidligere har været den eneste kilde, hvoraf man har øst, naar det gjaldt at klare de løbende udgifter, er i stærkt aftagende, medens løvskogen har udbredt sig. — Skogen leverer sagtømmer og anden større rundlast og smaa- tømmer (props og lignende). Middelprisen i l9OO pr. tylvt bygningstømmer var l8 kr., den almindelige dimension 5 tommer 15 fod. Salg af bræn(leved er af meget stor betydning; middelprisen var i 190O pr. meter-favn brændeved: l2 kr. for birk, 8 kr. for or, 9 kr. for furu og 9 kr. for gran. Der sælges meget bord, planker og stav. Skoggaa1—de er Reiersdal, Bar-ge, Yffre HægelamI og Om-ebo. Skoggaarde er derhos: Skarp-Engc“land, Eng(‘land, Store Z(jl(’b(Ek, Lille ]gleb(ek, Greibeslan(l, Rolleivstad, Stalesta(l og Grødal. My1—er findes ved gaardene Øvre-bø, Loland, Homme, Eigeland. Det er dels mose— dels muldmyrer. I)e1vis antages disse myrer at være skikkede for dyrkning. Endel myrer bruges som slaatteland. Der er brænd torvmyrer, men torven benyttes ikke synderlig I Øvrebø var i 1899 12 industrielle anlæg med 4l arbeidere, der var l2 motorer paa 70 hestekræfter. SamJet 1 Motorernes; M“Ë:;::m“* u1—bei1sstyrke. anta1. I H r- W 1O sugl1rug ..... 41; 10 W 67 1 sme(ljeværksted . . . . l E l l l meieri ............... . 2 W 1 i 2 En større dampsag er der paa gaarden Bar-ge og et lidet mellebrug og et høvleri paa Skarp-Engc‘l(m(l. Dertil er der 16 smaa cirkelsage omkring paa gaardene her og der. Smør og ostmeieri er der paa I—Iomsteane og paa Skarp- Engeland 4 personer drev ved udgangen af aaret 1900 landhandel efter bevilling eller handelsbrev. S Det vigtigste handelssted er Homsfeane. Øvrebø forbrugsforening paa Homsteane begyndte sin virksomhed i l899. Omsætning i aaret l90O var 4O OO0 kr. Der er ingen rettigheder til udsalg af el.