Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/172

Denne siden er ikke korrekturlest


øvnEBø HP:HHE1). 161 Øvrebø landboforening er stiftet 1887, med formaal at fremme landbruget og dets binæringer. Antal medlemmer ved udgangen af aaret l9O0 var 3O. Øvrebø brandforsikringsselskab for husbyg- ninger traadte i virksomhed l884. Forsikringssum var 31te december 19O0 tilsammen 608 220 kr.. Øvrebø gjensidige brandforsikringssamlag for løsøre er stiftet 1895. Øvrebø og Hægeland sparebank havde i 19O0 en for- valtningskapital af 155 O96 kr., hvoraf var formue 21113 kr. I Øvrebø herred er Øvrebø postanstalt. Der er ingen telegraf eller rigste1efonstationer i herredet. Derimod er der privattelefon med centralstation paa Grødal. Den største del af Øvrebø herreds bebygning er heiegaarde; de bedst bebyggede strøg er omkring Øvrebø kirke, langs Fidjeaa og i Søgneelvens dalføre. Ellers ligger gaardene spredte inde mellem heierne. Gaardene er i regelen af stor udstrækning. Gaardens er ofte ret godt, men uhensigtsmæssig bebyggede. Ildhuset er endnu undertiden en røgstue. Øvrebø herreds matrikulskyld er 262.33 mark. Øvrebø herred har ifølge den trykte matrikulfortegnelse 37 gaardsnummere, hvilke efter herredets nuværende matrikulskyld havde en gjennemsnitsskyld af 7.09 mark. Ved udgangen af 1890 var det daværende Øvrebø og Hæge- land herreds 82 gaardsnummere delt i 402 særskilt skyldsatt(:— brug, hvilke i en efter opgaverne ved folketællingen i 1891 var samlet i 295 selvstændig beboede brug, hvis gjennems11itl1ge størrelse efter deres matrikulskyld var 1.73 mark. Af disse 295 brug var i Hægeland 138, hvis gjennemsnitlige størrelse efter deres matrikulskyld var 1.81 mark, og i Øvrebø l57 brug, hvis gjennemsnitlige størrelse var 1.61 mark. Ved udgangen af 1895 var Øvrebø og Hægeland herreds 82 gaardsnummere delt i 432 særskilt skyldsatte brug. Ved udgangen af 190O var Øvrebø herreds 37 gaardsnum- mere delt i 250 særskilt skyldsatte brug med en gjennemsnits- skyld af 1.05 mark. II — Lister og Mandals amt 1I.