Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/175

Denne siden er ikke korrekturlest


164 1.1STER 0G MANDALS AllIT. 3.77 mark. Sangesland, ytre, af skyld 3.06 mark. Rausta(l, af skyld 4.08 mark. Haaret-land, skrives almindelig Hav-ritsland, Horris- land, med Fr-ustølaasen, af skyld 4.19 mark. Skarp-Engeland, af skyld 4.49 mark, Engeland, af skyld 3.23 mark. Gamle gaardnavne i Øvrebø herred er: 1 l. Topstad *þdlj’sstaðir. I 3 . Hægeland elgal(md. 2 1. Eigeland *Eikiland. 2 2. Stupstad *StújZ9staðir ( 2) . 24. Rolleivstad *RolleijÎS—stad ir. 2 6. Øvrebø *(2fribær. 30. R—austad *Rau-ðssfaðir. 3 1 . Haaresland *Háreksland. 3 2. Fj ellestad *“Fj al larsstaði-r. 3 3. Reiersdal *Reiðarsdalr. Af personnavne er efter O. Rygh at forklare følgende gaard- navne: Hellestad, enten af et af mandsnavnene þyallarr eller Field(r eller ogsaa af Jýall, n. fjeld. Haaresland kommer sandsynligvis af mandsnavnet Hárekr. EngPlsvatn kommer af et af de to mandsnavne Ingjaldr eller Imguljl-. Ra“sta(l er sandsynligvis at forklare af mandsnavnet Rauðr, maaske ogsaa af et af personnavnene Refr, Rærekr, Ret-tr. Reiers(lal, af mandsnavnet R(Þiðarr eller Reiðuffr. Rolleivstad, sandsynligvis af mandsnavnet Rolle‘ifr, maaske af I—i’ollaugr. Stupsta(l, af mandsnavnet Stel-fr eller maaske af Styrr. Topstad er sandsynligvis at forklare af mandsnavnet þöZ;f)’ eller et med þör sammensat navn. Fra Øvrebø kjendtes før ikke noget jordfund fra forhistorisk tid, men paa gaarden Sangeslan(l er mindst 2 gravhauge. hvoraf den ene for 2 a 3 aar siden blev delvis udgravet; der fandtes 3 krukker eller krus af lidt forskjellig form og størrelse, som rimeligvis indeholdt jord og aske. Den anden haug ligger urørt. Paa samme gaard er en vakker slette, som kaldes «Skjeia», rimeligvis af det gamle skeið, saa at her i gammel tid har været afholdt væddeløb. Gaarden SfaZlFmO har fra 15—20 gravhauge i udmarken, nogle runde og nogle ovale. Ingen af dem har været undersøgtG; ved gravning efter veifyld er fundet nogle ben. Gravhaugene er fra Ve-2 m. høie og ligger alle paa en flad grusmo.