Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/177

Denne siden er ikke korrekturlest


166 1.1STER 0G MANDALS AmT. man nu lægge Hælene og Hovedet til, har Længden ikke været langt fra 8ïZ2 Alen. Ti-l denne uhørte Højde synes Tænderne, og det Sværd samt Øxe eller Brynje, som fandtes i Graven, fuldkommelig at svare Sværdet syntes at være et Qvarteer bredt og 4 Alen langt. saa længe det laae i Jorden, men saasnart han tog i det, smulnede det i mange Stykker. Øxen eller Brynjet, som havde et Jern- skaft, var ligeledes fortæret, at kun lidet af Bladet, som end god Haandbred var tilbage. Tænderne aleene, som ere i Behold, og ere det meste Beviis paa det anførte, vare 32 i Tallet. De største af Kindtænderne er en god Tomme tykke i Fiirkandt, andre igjen ere meget tyn- dere, men derimod bredere, ja Axeltænderne ere endm1 større Overalt viser deres Skabning og Dannelse, at de ikke har været af noget Dyr, men Mennesketænder, ligesaa usædvanlige som den Person, der i sin Tid har baaret dem.» Øvrebø kirke, 221 m. o. h.. er en korski1—ke af tømmer. opført i 1799, med 35O siddepladse; den er restaureret 1850. Den forrige kirke skulde være en langkirke, liden og uan- seelig, kun med et kors istedenfor taarn. “ Den øvre del af den nuværende altertavle har aarstallet 1626 udskaaret med ophøiede taI. Den er noksaa vakkert udskaaret, især den øvre gamle del. Den hele altertavle er af træ og n1alet for et par aar siden med endel forgyldning. Kirkeb(ege)—et bærer en indskrift fra 175l, paa hvilken det l1eder, at kalk og disk i aaret l75() blev bortstjaalet. Lyse-9tagerne er af messing med indskrift fra 11i94. Kirkeklokken er omstøbt i 1753 i pastor Hans Eng(—lharts tid. SGǫHíSZ(lIld-S h“ir‘Z(ja var Øvrebø hovedkirkes gamle navn efter gaarden Sangesland, men den ældre form er usikker. Præstegje1det er fraskilt Oddernes. Legater. Sigvard Kildal skjænkede 25de juni 1776 til fattige i sognet ]00 rdlr., hvoraf renterne skal fordeles blandt sognets mest fattige og nødlidende. Kapitalen er 21 spd. l6 sk. J e r n b a n e n fra Kristiansand til ByglandSfjorden gaar igjennem herredet (bind I, pag. 505). For Øvrebø herred er I1“cîland stoppested. Hovedveie. Den setesdalske hOI’(?(lll“’(’I“ fører fra 0ddernes grændse nær gaarden Bue til Hægeland grændse ved Langelauds mølZe med op— og nedstigninger over forskjellige høidedrag. Veien