Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/178

Denne siden er ikke korrekturlest


ØVREBØ HERRI—ID. Iö7 er til forskjellige tider for den aller største del omlagt som (—haussee med 4 m.s bredde og stigning I: 15; af den ældre grus- vei gjenstaar væsentlig kun et mindre parti fra Skarp-Engeland til l)aleheftet, hvor opstigningen forbi Vormebrokken udgjør ca. l: 1O, men hvor veien forøvrigt siden Setesdalsbanens anlæg kun yderst lidet benyttes Længden inden Øvrebø udgør ca. 14 km. I det sydvestre hjørne af herredet og adskilt fra dettes rodelagte veinet forøvrigt er i løbet af de sidste aar foretaget omlægning af den gamle bygdevei fra Grødal i Gumpedalen til Finsland grændse ved Stubstad.s“fødm som hovedvei med bredde 4 m. og største stigning l: 20. Omlægget indgaar i ruten Brennaasen-Kleveland (cfr. hoved- veie i Søgne og Greipstad samt Finsland herreder); fra Greipstad grændse til Grødal gjenstaar endnu gammel bygdevei. Længden af den omlagte Strækning er 2 km. Den samlede længde af Øvrebø herreds hovedveie udgjør saaledes ](i km. Andre rode1agte kjøreveie. Af rodelagte bygdeveie er der for tiden følgende: 1. Fra Setesdalsveien ved V(’hJI—S’, nær Oddernes grændse, i sy(lvestlig retning til Greipstad grændSe ved gaarden Skogen; her- fra fortsættes gjennem sidstnævnte herred (bygdevei nr. 2) til 8tokkeland ved Brennaas-Klevelandsveien. Bredde 3 m., stig- ning ca. l: l0. Længde inden Øvrebø er kun O.8 km. 2. Fra Setesdalsveien ved Homsteane vestover forbi Igl(1b(ek til Sf(lZZ8)IIO(It’lZ(*)l: bredde 2.5 m., størst-e stigning l: 7 og længde 5.9 km. 3. Gjennem Stallemodalen fra Z’‘’I“(Z).(?l’(lfY bra nær gaarden M(1Ilemo til ]1?()lleic:stad fører en rodelagt offentlig vei med bredde 2.?ɔ a 3.2 m., største stigning l: 10; nær gaarden H—æg(’ZGIl(Z er den forbundet med forannævnte vei til Ho1nsteane; fra dens søndre endepunkt fører privat kjørevei ned til Un(l(Þraasen ved Brennaas -—Klevelandsveien, og fra dens nordre endepunkt ved Rolleivstad ligeledes privat kjørevei om Greibesland til Øvrebø kirke. Længden af den rodelagte vei er km. 4. Fra Setesdalsveien ved Skalan(l er under oparbeidelse og skal i løbet af l903 være fuldført en vei til gaarden LOZ(lIl(Z, med bredde 2.5 m. og stigning 1:9. Afstanden til Loland udgjør l.8 km., hvoraf kun det halve skal vedligeholdes som offentlig vei. Længde bliver saaledes 0.9 km. “ 5. Den gamle Præstevei fra Setesdalsveien ved 1S7rarp-Engeland om Engeland østover til Vennesla grændse ved Haar-at1:, hvorfra bygdevei nr. l i sidstnævnte herred fortsætter ned i Toridalen. Veien, der kun lidet benyttes, har en bredde af 2 a 2.5 m. ogi Kjaaklev en stigning af l: 6. Længden udgjør ca. 4 km.