Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/190

Denne siden er ikke korrekturlest


SøGNE Hr-:HHE1). 17 9 eller kun besatte med nogen spredtstaaende kratskog. Trævirke maa her indkjøbes fra andre egne. Segne maa i det hele siges at være vel forsynet med skog-. Fra herredet udføres trævirke og bark. ’ Om de fornemste «Eghe Skoffue=—) i Søgne skriver Palle Rosen- krants og Ste)1e Villum.sen i 1631: Rimestad, godt eketømmer. Tofle, unge og ranke træer. Fresland, unge og høie træer. Tqfteland (u. og s.), iligemaade. Try, ung ekeskog. Tangvald, god, ung ekeskog. Lone, god, ung ekeskog. Greipstad sogn: Thronsta(l, god ekeskog. Tvende Grebstadgaarde, god, brugelig skog til middelmaadig skibsbygning. Tvende Nø(lelandsgaarde, god, 1mg skog. (’dsogn, middelmaadig bruge1ig, ung ubrugelig skog. Skogene 1everer større salgslast (sagtemmer og anden større rundlast) og lidt smaatømmer (props og lignende). Middelprisen i 19O() pr. tylvt bygningstømmer var 17 kr. Salg af brændeved er af nogen betydning. Middelprisen i 19OO pr. meterfavn brændeved var 11 kr. for birk, 8 kr. for or, 9 kr. for furu. Der sælges meget høvlede og uhevlede materialier samt varer for træ— og vognfabrik; der kjøbes lidt uforæ(l1ede Skogprodukter, særlig furu, ask og ek. Al skog eies af bygdens indvaanere. Der er lidt snaumark skikket til skogkultur. Lidt saaning og plantning foretages. De bedste skoggaarde er: Lone, Or-mesta(l, Rebsta(l, Aarsstel, Sjustel, Stokkel(m(l, .4ugland, .Vaa(leland. Greipsfad samt gaardene om- kring Trysj)())’(Ien. Der er ingen myrer af større udstrækning i herredet. De fleste er muldmyrer, men de ligger saa ubekvemt, at det for tiden neppe vil lønne sig at dyrke dem. Paa Mon-søen i Ny-Hellesund er myr-, der er skikket til torvstre. Torvmyrerne er ikke endnu i Søgne benyttede til brændtorv. Fiskeri. Ved Søgnekysten er der om sommeren makrel og Iaks. Laksen fiskes i kilenøter, makrelen paa drivgarn og tildels ved kastenøter. Sildefisket foregaar særlig i deCember og januar ved drivgarn. 8legefiske foregaar ved kasteneter. Tor-skefiske og berggyltfisk(1 f0Pegaar ved bundgarn, ruser eller Ogsaa ved bakken Hummer- fisket og aaleflsket foregaar ved teiner.