Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/194

Denne siden er ikke korrekturlest


SØGNE HHnHED. 183 Ved udga-ngen af 1895 var antallet af særskilt skyldsatte brug 851. og ved udgangen af 19O0 var de særskilt skyldsatte brugs antal 1 0l2 med en gjennemsnitSskyld af 0.94 mark. Gjennemsnitsværdien af skyldmarken var efter de officielle statistiske beregninge1—: i 189l-—95 2975 kr.,i 1893—97 2991 kn,i 1895—99 2973 kn Efter den officielle Sta-tistiks inddeling af de selvstændig Imboede brug i l891 bavde: 195 brug en matrikulskyl(l indtil 0.5O mark, 77 brug en matrikulskyld fra 0.51 til 1 mark, 24:2 brug en matrikulskyld fra 1.01 til 3 mark, nå brug en matrikulskyld fra 3.01 til 5 mark, 23 brug en matrikulskyld fra 5.()1 til l0 mark, 1 brug en matrikulskyld mellem 10.01 og 2O mark, ] brug en matrikulskyld mellem 20.01 og 50 mark. Alle opgaver over huSdyrhold og udsæd er fra opgaverne ved folketællingen i l89l. l)e 25 største eiendomme i Søgne herred er: Ihmgnesmgn: Søgne præstegaard. Den tidligere præstegaard for Søgne sogne- præstembede er i henhold til kgl. reso1. af 12te juni 1895 solgt til Lister og Mandals amtskommune (ti1 landbrugsskole) for 50000 kr Gaarden var forinden reduceret OVG1’(3l1SSt(3l11Il1GI](l(ï med lov af 19de juni 1882. Dens skyld var før reduktionen 22.:l7 mark„ efter reduktionen l5.14 mark. Af salgssummen er anvendt 575O kr. til indkjøb af jor(l- stykket Skjær-I)akkC)a til ny præstegaard. Denne har et areal af 220 ar, hvoraf dog 28 ar er fje1d; de øvrige l92 ar ((—a. 19.5 maall er dyrket mark. Til gaarden hører ikke skog eller bavn. men fiskeret i elVen. Den er paaregnet at kunne føde l hest Og 1 à 2 kjør. Lamlbrugskolens gaar(l, den forrige Søgne præstegaard, havde i l89l en skyld af 22.37 mark. Husdyrhold i l89l var: 3 heste, l2 storfæ, 2 svin, 30 høns, 3 ænder. Udsæd i 189O var: 0.64 l1l. bvede, 1.93 bl. rug, 6.45 bl. havre, 14.83 hl.„poteter, l.992 kg. græsfrø. l1 ar anvendtes til kjøkkenbavevækster. i1ste januar I89l hm-des ber 6 2—hjulede arbeidskjærrer og 1 bøstemaskine for slaat og skur. Til gaarden laa l0 husmandspladse. “ Berge, 2 særskilt skyldsatte dele, af skyld 5.31 mark. Hus- (lyrbold i 1891 var: 8 storfæ, 8 faar, 4 høns. Udsæd i ]890 rar: O.69 hl. hvede, l.39 bl. bavre, 4.17 bl. poteter, l.992 kg. græsfrø. l ar anvendtes til kjøkkenhaveVækster. 1ste januar l89l havdes ber 4 2—hjulede arbeidskjærrer. Ingen husmands- plads Aaros, skrives almindelig Aa1—aa-9, udtales .lam.s“, af skyld