Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/195

Denne siden er ikke korrekturlest


184 1.1STER OG MAN1)A1.S AMT. 7.72 mark. HuSdyrholdi l89l va-r: 2 heste, 8 storfæ, 7 faar, l svin, 4 bøns. Udsæd i 189O var: O.ö0 hl. hvede, O.17 bl. byg, 3.5 bl. bavre, O.17 bl. bavre til grønfoder, lO.8 bl. poteter, lå kg. gi-æsf1—ø, O.8 ar til gulerødder, 0.8 a-r til turnips. O.80 ar anvendtes til kjøkkenbavevækster. Under gaarden hører 4 husma11dspladse. .4aros, af skyld 6.32 mark. Husdyrhold i 1891 var: l hest, ti stor-fæ, 8 faar, 4 bøns. Udsæd i l89O var: O.69 bl. bvede, 0.35 bl. rug, 0.69 bl. byg, l.:l9 bl. bavre, 8.34 bl. poteter. 4 ar anvendtes til kjøkkenhavevækster. lste januar l891 havdes 4 2—hjulede arbeidskjærrer. Til gaarden ligger 5 husmandspladSe. Songvig, skrives ogsaa S(mgv;ig og S()gm;ig, af skyld 5.33 1nark. Husdyrhold i 189l var: l best, 5 storfæ, 5 faar, 4 høns. UdSædi 1890 var: O.—l bl. bvede, 0.7 bl. byg, l.5 bl. havre, 4.2 bl. poteter, 4 kg. græsfrø. O.3 ar anvendtes til kjøkkenhavevækster. 1ste januar 1891 hav-des ber 3 2—hjulede arbeidskjærrer. Ingen busmandspladse. Paa gaarden 1S’O“gvigs— grund, ved udløbet af Søgneelven, ligger strandstedet Høll(Þn, bvor der før har været en ladeplads, og hvor der bar været indtaget trælast, som kommer ned af for- anførte elv. Ved KriStiansands privilegier af 1662 og 1686 § 5 blev Høllen afskaffet som ladeplads, men ved reskript eller privi- legierne af 1ste marts l690 § 7 tillodes det igjen Kristiansands virkelige borgere derfra med egne skibe at udføre trælast. I l825 havde Høl1en 9 huse med 34 beboere. Under Songvig ligger øen Skarpø. Lone, af skyld 5.24 1nark. Husdyrhold i l891 var: 1 hest, 7 storfæ, 4 faar, 9 bøns. Udsæd i 1890 var: O.Ö bl. hvede, l bl. blandkorn, 2.67 bl. bavre, 5 bl. potete1—. O.134 ar anvendtes til kjøkkenhavevækster. 1ste januar l89l havdes her l 4—hjulet arbeidSvogn og 3 2—hjulede arbeidskjærrer. Ingen husmands- pladse. Lom (2.62) og Lom1.vkogen (1.I13) med en parce1 af Lande (l.95l, tilsammen af skyld 5.7:3 mark. Husdyrhold i 189l var: 2 beste, ti storfæ, 4 faar, 2 bøns. Udsæd i l890 var: O.12 bl. bvede, O.12 bl. byg, 4 bl. bavre, 5 bl. poteter. O.28 ar anvendtes til kjøkkjenbavevækster. 1ste januar 189l havdes her l —l-hjulet arbeidsvogn og 3 2—hjulede arbeidskjærrer. Ingen busmandspladse. L2m(le, af skyld 5 mark. Husdyrhold i l891 var: 1 best, 5 Storfæ, 2 høns. Udsæd i l89O var: 0.18 bl. bvede, 0.36 bl. rug, 0.5O bl. byg, 2 bl. bavre, 3.:3:3 bl. poteter. O.28 ar anvendtes til kjøkkenhavevækSter. 1ste januar 189l bavdes ber 2 2—hjulede arbeidskjærrer. Ingen husn1andspladse. Lande (3.IO og 1.55) med en parcel af Songvig (O.41), af skyld 5.06 mark. Husdyrhold i I891 var: l hest, 7 storfæ, 3 faar, 4 bøns. Udsæ(l i 189O var: O.Ö bl. bvede, O.63 bl. byg, 2 bl. bavre, 3.Ö bl. poteter, 42 kg. græsfrø. l ar anvendtes til kjøkken-