Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/210

Denne siden er ikke korrekturlest


I—IALSAA OG HARTMAIlK HERREi). I99 Sandøhavn paa Vestsiden af Sande har 16 m. vand og kan i nødsfald bruges af mindre fartøier. Vestenom Skjernø ligger Mam1eJ)ord, og Maudalselven munder ud i denne. Byen Mandal ligger ved mundingen af denne elv, der danner byens egentlige havn; øst for elvemundingen mel- lem Gismerø og land er Kleven havn og vest for elvemundingen Risøbank. Det elektriske fyr paa Ry(:ingen er før omtalt (bind I, pag. 544). xlIandalselvens mrm(liu-g — byen Mandals egentlige havn — kan kun benyttes af fartøier med indtil 9 fods dybtgaaende. Større fartøier maa ligge i Klem-n, hvor der mellem Gismerø og Klev- husene er 3O m. vand og i Kuhullet 34 m. med god lerbund overalt. 2O skibe antages at kunne ligge paa svai og det 3—-4— dobbelte antal fortøiet. Risøbank havn ligger mellem Risø, Aspho1men, fastlandet, Hekholmen og Landebobden. Havnen har fra 9—-18 m. vand og god ankerbund. Indtil 18 fod (lybtgaaende skibe kan løbe ind. Udenfor Risøbank havn mellem Bjørneskjær, Hatholmen, Haarkniben, Risø, Aspholmen og B11skeboen er ()rlogsreden, en god havn med 1O m. vand og Sandbund, hvor større fartøier kan ankre. Mindre fartøier kan ankre overalt mellem Buskeboen, Hesteheilandet, Nua og I—Ialshobdelandet paa 6—13 m. vand. .lImmejÌjord er i sin ytre del dyb med fra l13—76 m. vand indtil mellem Hatholmen og vestpynten af Gismerø, hvor det grunder op, saa at allerede mellem Hestholmerne og Hestehei- pynten kan ankres paa l5—-19 m. vand. Vest for Mannefjord er en indre seille(l. Havne her er: Hilønaag med 23 m. vand. Læ(lerkilen, der gaar ind mod syd fra Dansvigen mellem Hilø og en stor holme, har fra 6—19 m. van(l. Hiløsun(l mellem Nakke og Hilø er stoppeplads for mindre fartøier. Skogaflord har et trangt indløb og kan kun passeres af baade; den er ca. 5 km. lang. Kvaaflord paa gi-ændsen mod Søndre Undal gaar ind ca. 2.5 km. og har mellem 38 og 42 m. vand med lerbund overa-lt. Hele fjorden er ren og fuldkommen fri for boer, saa der kan ankres overalt. Almindelig ankres langs vestlandet. Indsei- lingen paa Vestsiden af Hilø er ren; men da havet staar lige ind ad den samme vei, er den kun skikket til ankerplads ved østlig vind, for hvilken Hilø tager af. Mindre fartøier søger dog Ofte havn her. Jordsmonnet i herredet er mest sandblandet muldjord, for en del lermuld og ikke saa lidet myrjord.