Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/216

Denne siden er ikke korrekturlest


HA1.sAA OG HARTMARK HEHHE1). 205 Der er sag— og møllebrug, et garveri med handskefabrik samt en feldspatmølle. Der er et isbrug i Hartmark med et ishus. 6 personer drev ved udgangen af aaret 190O lan d h a n del efter bevilling eller handelsbrev. Det vigtigste handelssted er Tre-g(le i Halsaa. Skjernøens forbrugsforening paa Farestad i Halsaa begyndte sin virksomhed i 1892. Omsætning i aaret 190O var 7000 kr. I Halsaa og Hartmark er ingen rettigheder til udskjænkning af el eller brændevin. Halsaa og Hartmark landboforening begyndte i l876, dens formaal er at ophjælpe landbruget. Medlemmernes antal ved udgangen af aaret 190O var 80. ffFaste— og Løsebrand» forsikringsindretning traadte i virksomhed 1866; forsikringssummen var pr. 31te de- cember 19OO 832 951 kr. Storaager kvægassuranceforening traadte i virk- somhed 1895. Aamlan d k vægassuranceforening traadte i virksom- hed 1889; forsikringssummen var pr. 31te december 19OO 7 20O kr. Ime kvægassuraneeforening traadte i virksomhed l896; forsikringssum men var pr. 31te december l9OO 7 58O kr. Frøisland kvægassuranceforening traadte i virk- somhed l896; forsikringssummen var pr. 3 lte december 19O0 6110 kr. Hartmark kvægassuranceforening traadte i virk- somhed l89l; forsikringssummen var pr. 31te december 190O 27700 kr. I Halsaa og Hartmark herred er Tregde p o S t a n s t al t. Der er ikke telegraf— eller rigstelefo“ns tationer i hei-redet. Derimod er der privattelefon. De tættest bebyggede dele af Halsaa og Hartmark herred er egnen om Mandal, Hartmarkfjord, Skogsfjord og vest og nord- vest for Haalandsheien. Forøvrigt er bebygningen spredt overalt ved kysten, i dalene og paa heierne. Gaardene er som oftest taalelig godt bebyggede; navnlig ved sjøkysten sætter man pris Paa store bygninger med mange vinduer. Indredningen svarer dog ofte ikke til husenes ydre. Heiegaardenes bebygning er tarveligere. Sætre er der ikke.“ Husansamlinger i Halsaa og Hartmark herred er ved Stykkene, Hille, Tregde og Farestad.