Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/219

Denne siden er ikke korrekturlest


208 I‘IS’I’ER 0G MANDAI.S AM‘I’. Lem og medeiere Helene Rebecl1a og Laurentia LauritZdøtre Sysen- vind og Anders Rasmussen Dahle Samt diakonus til Timands sogn Knud Knudsen Vestlye Halsaa gaard med alle dens herlig- heder og tilliggelser til biskop i Kristiansand mag. Hans Nielsen Munch for 18O0 rigsdaler, hvorved eiendommen gik pantefrit over i biskop Munchs besiddelse. Ifølge skjede af 17de september l702, dateret bispegaarden for Kristiania, solgte biskop Munch og hustru Anne Aagaa1—d gaarden Halsaa til «agtbare og velfor- standige Tørris (3hristensen)1; kjøbesummen var ogsaa i l702 180O rigsdaler. Tørris Christensen, der var en mægtig kjøbmand i Mandal er omtalt under Mandal by. Halsaaneset, gaardnavn Halsaa, skrives ogsaa Halsaagaard, ud- tales Halse, af skyld 29.63 mark. Gaarden havde intet husdyrhold i 1891. Udsæd i l89O var: 1.5 bl. hvede, 3 bl. rug, l.5 hl. byg, 12 hl. havre, 2 hl. havre til grønfoder, 40 hl. poteter, 6() kg. græsfrø. 33 ar anvendtes til gulerødder og 7 ar til turnips. 1ste januar 1891 havdes her 5 2—hjulede arbeidskjærrer, 2 høstema- skiner for slaat og skur og l radsaamaskine. Ingen husmands- pladse, men 14 hustomter uden jordstykker var bortforpagtet. Halsaa, se foregaaende, Oks(“uolden, Halsaajidjene og .4s(Þ1“myren (0.59 og 6.63) med Bertelsens stykke (0.08) og Frm29land (O.l1), til- sammen af skyld 7.41 mark. Intet husdyrhold i l891, idet gaar- den var ubeboet. Udsæd i l89O var: 0.67 hl. rug, 5 hl. havre, 0.67 hl. havre til gi-ønfoder, 0.3:3 hl. vikker, 6.67 hl. poteter, 25 kg. gi-æsfrø. 3 ar anvendtes til gulerødder og 1.5 ar til næper. 1ste januar l891 havdes her en høstemåaskine for slaat og skur. Ingen husmandspladse. men 27 særskilt bortforpagtede stykker og 9 hustomter bortsat. “S)“øsanden, gaardnavn ]—Ialsaa, af skyld 7.02 mark. Gaarden var ubeboet og ubebygget i 1891, hvorfor der var intet husdyrhold. Der var ingen udsæd, kun lidt engmarki 189O. Ingen husmands- pladse, men 2 bykselmænd, huseiere, i PræStebugten (under Banken). Halsaa, av-re, af skyld 9.72 mark. Husdyrhold i 1891 var: l hest, 8 storfæ, 2 faar, 32 ihøns, 2 bikuber. Udsæd i l89O var: 0.05 hl. byg, 2 hl. havre, 5 hl. poteter, 5 kg. græsfrø. 5 ar an- vendtes til guleredder og 6 ar til kjøkkenhavevækster. 1ste januar 189l havdes her 3 2—hjulede arbeidskjærrer. Ingen husmands- pladse. Skog.s:flord, vestre, med en parcel af Frostestad, af skyld 8.78 mark. Husdyrhold i —l891 var: l hest, 5 storfæ, l faar, 14 høns. 2 ænder. Udsæd i l89O var: 0.67 hl. hvede, O.5 hl. rug, 1 hl. byg, 4 hl. havre, 4 hl. poteter, 7 kg. græsfrø. 1ste januar 189l havdes her 2 2—hjulede arbeidskjærrer og 1høstemaskine for slaat og skur. Ingen husmandspladse.