Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/22

Denne siden er ikke korrekturlest


KRISTIANSAND BY— 13 brændsel. Derved foraarsagedes sandflugt, og man søgte at hindre denne ved at bebygge byen. I 1688 havde den 17O huse ogi 1722 64l huse. Fredrik IV stadfæstede byens privilegier den 27de november 1700. Imidlertid opstod der paa grund af privilegierne en mængde tvistigheder med nabobyerne, indtil endelig reskriptet af 7de mai 1723 aldeles skilte Arendal og Østerrisør fra Kristian- sand, som det heder, paa grund af de mange processer, der var opkomne imellem disse byer i anledning af de Kristiansand for- undte rettigheder, som lidet havde nyttet den. Dog skulde nævnte to byer til Kristiansands offentlige udg-ifter bidrager 1 OOO rdl. aarlig. Den 6te mai 1734 udbrød ildebrand, der tilintetgjorde omtrent tre fjerdedele af den hele by. Det heder ialfald, —sat mere end den halve part af byen med kirken, raadhuset og skolen er i samme brand afgaaet». De brændte private huses antal, foruden bryggerhuse og andre bygninger inde i gaardene, udgjorde 2l5 og deres værdi «efter publik taksation» 209 609 rdlr., heri er kirken, skolen og raadhuset ikke indbefattet heller ikke varebeholdninger, indbo. m. m. Privilegierne af 31te januar 1738 bestemte, at Kristiansands distrikt skulde strække sig fra Brækkestø i øst til Aaen Sire i vest. 12te januar 1739 tillodes borgere i Mandal og “Flekkefjord, naar de havde holdt sine varer tilfals i bestemte liggedage, at forseiIe og sælge dem hvor som helst. En af Linnés disciple, Per Kalm-, senere professor i Aabo, skildrer l747 Kristiansand saaledes: «Kristiansand frembød med sine lO langgader og 7 tver- gader et meget regelmæssigt udseende. Den befandt sig nu efter alles udsagn i de sidste 30—40 aar i stadig tilbagegang, saa at den ikke længere havde ret mange kapitalister at opvise, skjønt den fremdeles drev en temmelig udstrakt handel. Aarsagerne til byens nedgang var at søge deri, at byens borgere før havde u(l- suget landbefolkningen meget stærkt, at byens skibsantal var blevet formindsket ved de hyppige skibbrud, af hvilke der var indtruffet indtil 1O om aaret, at to tredjedele af byen den 6te mai 1734 var blevet lagt i aske, at byens borgerskab ved flot levemaade og trakteringer havde sat sig i skyld og gjæ1d, og at en del af borgerne havde misbrugt sin kredit i udlandet, saa den nu var bleven betydelig indskrænket.» Kristian VII stadfæstede under l4de Oktober 1768 privile- gierne, men tillod bonden at afsætte sine varer og tilforhandle sig igjen, hvor han finder det fordelagtigst. Ved anordning af 15de februar 1771 bestemte-s, at Flekke-