Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/225

Denne siden er ikke korrekturlest


214 LlSTER OG MANDALS AMT. Andre rodelagte kjøreveie. Halsaa og Har-tmark her- red hører til de med offentlige bygdeveie bedst udstyrede herreder inden amtet, idet der særlig i den sidste tid er anlagt saadanne selv til mindre og afSi(lesliggende gaarde; ogsaa paa øer eller halvøer afskaarne fra det øvrige veinet findes tildels rodelagte veie. Disse er som oftest tarvelig anlagt, men nogenlunde Vel vedligeholdt; da skoge af betydning ikke findes inden distriktet. er trafiken som regel kun af lettere art. Følgende bygdeveie findes: 1. Fortsættelse af gbygdevei nr. 4 i Holme fra Skeie la-O om Hartmark kirke til Søgne grændse ved Røiseland, hvorfra gjennemgangsvei østover til Kristiansand (kfr. bygdevei nr. 9 i Søgne og Greipstad). Bredde 2.5 m., største stigning l:8 og længde 5.7 km. 2. Sidelinje fra Hartmark kirke sydover langs vestre side af Hartmarkfjorden om ()snes til Eigebrekk; bredde 2.5 m., stig- ninger indtil ca. l“: 6 og længde ca. 5.6 km. 3. Bygdevei østenfor Hartmarkfjorden, afskaaret fra det øvrige veinet, fra R(1)’“U’íg (—ligeoverfor Osnes) til Fuglevig. Bredde 2.6 m., stigning l: 8 og længde 2.6 km. 4. Sidelinje fra .Iellersmy)—en ved sidstnævnte vei sydover til bryggen ved Aa-9; bredde 2.5 m., stigning l: 8 og læng(le l.3 km. i 5. Fra den vestlandske hove(lvei ved Storaager nordover til gaarden Aureb(ek,— bredde 2.5 m., stigning l: 8 og længde 1.2 km. 6. Fra den vestlandske hovedvei ved Ime i sydøstlig ret- ning til strandSte(let Ti-egde (ved den indre dampskibsled Mandal -Kristiansand); bredde 2.5 m., stigninger indtil 1: 6 og længde 5.2 km. 7. Sidelinje fra sidstnævnte bygdevei ved gaarden Sti øst- over til 2lZI(mn(—sl(md ved Djubovatn; bredde 2.5 m., stigninge“r ind- til 1: 6 og læng(le 2.3 km. 8. Fra bygdevei nr. 7 ved Kige er under oparbeidelse og skal i 1903 være fuldført en vei vestover til Homs?:igstraml ved fjordgabet ligeoverfor Kleven. Bredde 2.5 m., største stigning 1:8 og længde 2.l km. — 9. Fra byg(levei nr. 7 ved Treg(Ie er ligeledes under op- arbeidelse og skal i 1904 være fuldført en vei til gaarden K—ni.9f()(lal paa l1øiden mellem Djubovatn og Hartmarkfjorden. Bredde 2.5 m., største stigning l: 8 og længde 2 km. 10. Isoleret vei paa Skjernøen udenfor Tregde (nær R“yvingen fyr). Fra anløbsstedet Sh;jemø.SÞund ved den indre led fører vei langs øens vestside om Dyresta(l til Valvigen (2.:3 km.), og langs østsiden om Berg-stø og B(—rge til Far-esfa(l km.). Særlig den førstnævnte benyttes næsten udelukkende som gangvei. Vei-