Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/230

Denne siden er ikke korrekturlest


MANnA1. 1.AoEsT1—:r). 219 Længer vest gaar mod nord ’l’orjusheigad(—n, Mellemgaden og l’estre ga(l(1. Nordligt langs bygrændsen ligger endel høider: Skaareheien, Kronheieu og T o1jusheien. .l[almeen, som er den halvø, der ligger mellem Mandalselven og en fra denne indgaaende bugt, Kc?islen, er uregelmæssig be- bygget. I denne del af byen ligger .VlZ[øll(1heic-n og Stangheien, og be- bygningen ligger dels vestenfor og dels østenfor disse heier. Østligt gaar Store Elvega-de mod nordvest og udmunder i Brogaden, som fra elvens nordside fortsætter mod syd fra broen over Mandalselven. Fra broen fortsætter mod vest Katt(1gaftet. Sydlig for Stangheien ligger en 4OO meter lang reberb(me. Jacob Ba(Ien, som reiste i Norge i 1799, skildrer Mandal, og lidt af denne skildring hidsættes: «Mandal er en god handelsby, uden kjøbstadsrett“igheder, men har et betydeligt toldsted. Byen ligger nederst ved en dal- strækning, hvoraf den har sit navn, og er bygget paa venstre side af den derigjennem løbende Mandalselv. At det er-i denne elv, de saa bekjendte mandals laks falder, behøver jeg ikke at nævne Byens egentlige figur er vanskelig at beskrive, thi den har kun en eneste gade, ifald man kan kalde en afstand paa de allerfleste steder kun af 3 til 4 alen fra det lige overfor staaende hus en gade, der i de mest uregelmæssige krumninger, bugter Og kroge, til slutning fører op ad et fjeld, hvor kirken ligger, og hvor man i ordets egentlige forstand maa va(le midt i rende- stenen Man maa ikke tænke paa fortauge, ikke engang “paa stenbro overalt i gaden, men den, der kan berge en tør fod paa en henslængt planke eller hændelsessten, har allerede gjort det godt I husenes antal overgaar Mandal Farsund, men ikke i smukl1ed; thi de fleste er smaa og ser fattige ud. Den har om- trent et par hundrede huse, alle beboede, naar jeg undtager de kongelige betjente, af kjøbmænd, skippere og fiskere. Men i hen- seende til det indskrænkede rum, der er imellem bygningerne paa b9,(:ge sider af gaden, overgaar Mandal Farsund; thi det ene staar klinet paa det andet, og den, der uagtsom røger sin pibe tobak î aabent vindu, kan let spytte ind i gjenboens stue. Det lader 80m man har indrettet alting efter et enkelt menneskes størrelse, siden færdsel med heste og vogne er ukjendt.» Om boligerne i ældre tid i Mandal har I. O. Bugge og (‘hr. .l. Bugge meddelt oplysninger: «Boligerne i Mandal maa i den ældste tid have været meget 8imple, selv for de rigeste familier. Stuerne var bjælkestuer og uden al dekoration, men langs væggene oftest forsynede med faste bænke, de saakaldte kistebænke. Stundom fandtes i stuerne