Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/237

Denne siden er ikke korrekturlest


226 1.1sTER OG 1uAN1)A1.s AMT. Ved det i 17O0 af regjeringen optagne laan af rede penge til krigens førelse var der i Mandal 5 borgere, som forstrak kronen med et laan af 2 700 rdl., hvoraf Tøi-ris Christensen er- lagde 1000 rd1., 3 5OO og l 2O0 rdl. I 1704 havde Tørris besøg af kong Fredrik IV. I begyndelsen af det l8de aarhundrede lagde krigen hin- dringer i veien for byens opkomst indtil 1720; den nærmest til- gjængelige skog var da saa medtaget, at Mandal ikke fik stort udbytte af de for trælast gunstige tider efter midten af det l8de aarhundrede, og man begyndte at hugge i forholdsvis fjerntlig- gende skoge. I almindelighed behe1—skede de oprindelig danske slægter byen saaledes, at andre havde vanskelig for at drive sin næring. 0verskuddet af befolkningen udvandrede til Holland. Ved det l8de aarhundredes slutning klagedes paa grund af denne og anden udvandring over mangel paa tjenestefolk baade i by og paa land. Mandals vækst var i hele det l8de aarhundrede liden. 1762 var der dette antal familier i Mandal: Antal af familier (ɔ: de som hørte til Antal mennesker én hustand). over 12 aars alder-en. Mandal, Vestsiden . . 119 401 Malmø . . . . 35 l 16 Kleven ..... l 5 46 Tilsammen 169 563 En ildebrand i juli l81O ødelagde 72 huse af det egentlige Mandal p I krigsaarene fra 1807—1814 blev det trange tider i Mandal Alle byens næringsveie var lammede, trælastudskibningen stand- sede, skibsfarten var næsten ingen, og udførselen af fiskeva1—er maatte saa godt som ophøre. Kaperiet, der dreves med udbytte for Kristiansand og de østlige byer paa Agdesiden, og som bragte Farsund og Lister fordel, var ikke for Mandal af betydning Vistnok var der af det Giertsenske firma og af en mandalsk kjøbmand, Ole Salvesen, udrustet to smaa kaperslupper «Le petit Diable» og «Prøven»; men udbyttet for disse synes at have været saare ringe. Ved statsbankerotten i l8l3 svandt mange af de gamle for- muer betydelig ind. De faste eiendomme og skibene sank i værdi. Til opførelse af en ny kirke medgik ogsaa store summer. Ved udligning af den saakaldte sølvskat til oprettelsen af