Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/239

Denne siden er ikke korrekturlest


228 LISTER OG MANDALS AMT. dybden midt paa banken 5 m. og paa siderne 4 og 4.7 m. Ved almindelig høit vand er dybden 0.5 m. større. Den nordøstlige del af havnen indenfor Risøbankgaarden benyttes som oplagshavn, ligesaa den vestre del indenfor Hæk- holmen. Paa havnen ligger følgende boer: I—[uganboen, 4.3 m., og et grundt flak, med 2 boer, 2 m. fra Landhovden-pynten midtsvaters henimod Risøboen. I 1696 søgte den bekjendte admira1 Jean Bar-t med sin eskadre ind til Mandal efter at have slaaet den ho1landske flaade, som skulde opsøge en fransk kornflaade, der skulde samles i de norske havne og under Barts ledsagelse begive sig til hjemmet. Byens kirke er Halsaa kirke eller Mandalski-rk(m, idet byen og 1anddistriktet benytter kirke sammen. Byen har den ene side af kirken og landdistriktet den anden. Kirken er omtalt tidligere under Halsaa og Hartmark herred. 0ffent1ige bygninger er: Distriktsj“ængsel af graasten paa Sanden, tol(lboden af mur, brandvagten af mur, sparebank(Þn af mur, middeL9kolen. Mandal tOZ(Z—S“t(3d. Toldbodm i Mandal er en to-etages mur- bygning, opført i 1859, til den hører 2 udhus-bygninger. Mandal toldbodbrygge, der i 1879 ombyggedes. Den er 30.5 m. lang og indtager et areal af 549 m.2 Toldbodens grundareal er 143O m.2, hvoraf bebygget 247.5 m.2 Eiendommens værdi kan ansættes til 25 000 kr. Skoler. Gjert Tørrissens enke skjænkede i 1762 en bygning paa Sanden til skolehus for Manda1, og efter hendes død 1779 blev ifølge et legat af 1760 renterne, 100 rdl., anvendt «ti1 dette steds fattige, fader— og moder1øse børns skolegang og undervis- ning i deres saligheds sag i Mandals skole». Da skolehuset i 179O—aarene var blevet meget brøstfældigt, skjænkede kongen 30O rd1. til dets istandsættelse. I 1796 traadte i virksomhed en skole paa Ma1mø (østsiden) for børn af beboerne paa Malmø og af gaarden Skinsnes’s eiere. Kongen havde givet 400—5OO rdl. til bygningens opførelse. Byen har en m-iddelskole; denne dækkede tidligere sine ud- gifter ved statstilskuddet og sko1epengene, men maa nu støttes ved bidrag af Mandal kommune. Der er en hus.flidsskole for gutter, den nyder meget god søgning. I et i 1880 oprettet bø-rnehjem opdrages pigebørn, der er forældreløse eller har daarlige hjem. Der er en “folkeskole i Mandal og en paa Malmø.