Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/242

Denne siden er ikke korrekturlest


. MAN1).u. 1.AI)ESTB1). 231 hed opførte skolehus, men i de aar, hvori den ikke tiltrænges, lægges den til kapitalen. Legatets kapital, hvis renter anvendes som ved Bohsens legat, udgjorde i 1855 10 spd. Den russiske keiser Nicolaus den førstes legat blev oprettet ved fundats af 23de mai 1844 med et grundfond af 42O0 spd., som i 1842 skjænkedes af Ruslands keiser til ladestedet Mandal i anledning af linjeskibet «Ingermanlands» forlis og som erkjendt- lighed for de “af ladestedets indvaanere, fornemmelig dets sjø- mænd, udviste bestræbelser for at redde skibets besætning. Ifølge fundatsen staar legatet under overopsyn af stiftsdirektionen og bestyres af stedets foged eller magistrat som formand og sogne- præsten samt et af og iblandt formandskabet valgt medlem, hvilke aflægger regnskab til kirkedepartementet. Kapitalen skal udlaanes mod reskriptmæssig sikkerhed i gjældsbeviser, lydende paa sølv, og renterne deraf uddeles hver l4de september i portioner ikke under 12 spd. til trængende sjømænd af ladestedet Mandal, med fortrinsret for personer, som.deltOg i anstrengelserne for at redde mandskabet paa det nævnte skib. . Legatets renter uddeles nu aarlig til 14 personer. IOøbm-and .]ohnston og hus-trus legat, oprettet ved testament af 7de august 1885, konfirmeret 9de Oktober næstefter, uddeles til trængende i Mandal i portioner paa 60—100 kr. og under sær- egne omstændigheder paa 12O kr. Ved boets slutning 1ste juli l884 blev til legatet udlagt kr. 45 245.82. Provstin(Ie FabrWieius’s legat. Karen Birgitte Fabricius, enke efter provst Fabricius, fastsatte 29de januar 1855, at der 6 maa- neder efter hendes død skulde udbetales 135O spd. til oprettelse af et legat, hvoraf renterne uddeles til 4 værdige trængende fruen- timmer af Mandal ladested. Legatet traadte i virksomhedi 1859. Til lige deling mellem dette legat, jødemissionen og biskop Schreuders mission skjænkede frøken Mathilde L—und, død 1875, ved mundtlig viljeserklæring 1200 kr. Madame Landes legat. Enke Sara Lande, død 23de marts 1873, skjænkede ved testament af 30te Oktober 1863 efter nogle fradrag sin beholdne formue til ladestedet med visse bestemmelser. Kapi- talens renter uddeles aarlig til værdige trængende enker af ladestedet. Ved skiftets slutning 10de september 1874 blev til legatet udlagt 656 spd. 63 sk. IØøbmand Tønnesens og hustrus legat. Tønnes Tønnesen og hustru Karen Gurine Tønnesen, født Erichsen, skjænkede ved testa- ment af 19de mai 1868 til det norske bibelselskab 50 spd. Ren- terne anvendes til bøger i Mandal ladested og Holme sogn. Ommun(lsens legater. Ved testament af 24de april 1876, kon-