Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/250

Denne siden er ikke korrekturlest


MANDAL LADESTED. 239 idet mindste har den største del deraf været det, da folk leve, som har seet mange stubber og rødder af store træer i den strækning; men siden skoven blev borthuggen, har flyve-sanden taget overhaand alt mere og mere.» I slutningen af det 18de aarhundrede plantedes «Furulemden». Den strækker sig fra Sjøsanden opover den store sand mod Risø- bugt; der er i de sidste aar plantet 45 000 træer, furu og busk- furu, der er Mandal kommunes eiendom. En skotte har plantet skotsk furu og lærketræer. Af skolebestyrer F. Gjertsen er reist en støtte paa plænen i Furulunden til minde om hans farfar, Giert Tørrissen Giertsen Nedene9, i anledning af, at det 1901 var 10O aar, siden plant- ning paa Furulunden begyndte. Det er en støtte af tysk sandsten med udhugne træer i den nedre del. Paa støtten er desuden indskrevet: Gie1‘t Tørrisson Giertsen Nedenes l 7 7 2— 1 825. « Serit arbores qvae a1teri saeculo prosint. » I 1 801—1 90 I . Støtten ligger udenfor byens grændser. Kommunen har kjøbt Furulunden for 4000O kr., hvilke dækkedes af brændevinssamlaget og sparebanken, som foran anført. “ Presse. I Mandal udkommer aviserne «Lindesnes» og «Lister og Mandals amtstidende». Formue, indtægt og skatter fra 1875—1898 i Mandal:

1875. 188ö. 189ö. 1898. Antal skatteydere . . . W 811 9ö4 801 783 Antagen formue . . . . . 2 736 000 2 905 000 3 187 O00 3 150 000 -antagen indtægt ...... 984 O00 816 600 89ö 340 888 640 Skatbar indtægt ...... 420 000 304 750 320 570 3:30 ð70 Værdi af brand— eller skatte- takserede eiendomme .... — — 2 191 180 2 273 980 Udlignet skat: r Paa faste eiendomme ..... — 7 301 6 026 6 822 Paa formue og indtæg1— .... 35 196 l 28 882 46 845 54 866 Udlignet skat tilsammen 35 196 36 183 52 871 61 688 PM faste eiendomme pr. 1 0O0 kr. takstværdi ........ — — 2.—aa 3.oo Paa îx1(uWægx p1. 1o0 kr. skatter J mdtægt ......... — 7.es 12.arɔ 14.1a I “Træerne plantede han til gavn for kommende slægter.»