Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/256

Denne siden er ikke korrekturlest


nonne HEHREn. 245 Størsteparten af omhandlede landstrækning er endnu be- vokset med skog; men den er paa de fleste steder uvæksterlig eller glissen. Ganske afskoget er kun strøget nordvestlig for Skagestad- vatn, paa grændsen imod Halsaa og Hartmark samt de herfra langs Mandalselven gaaende aashøider. I egnen omkring Systadvatn samt langs lierne til begge sider af det derfra udgaaende dalføre vokser de bedste skoge, som denne del af herredet har; dog er størsteparten af det ældre skogforraad hugget. Landstrækningen fra ligeoverfor Holme kirke langs vasdraget nordover er en mellem elven og Nomevatn liggende aasryg, hvor- af den til Mandalselven heldende side er temmelig rigt skog- bevokset. Furuen følger opefter lierne indtil øverst oppe paa aasryggen. Afheldningen paa den anden side har kun løvskog Vestenfor Mandalselven er egnen yderst sparsomt bevokset med skog; der er kun et ganske smalt løvskogbelte følgende e1veløbet. De oppe paa aaserne liggende heiegaarde mangler rent skog. Overalt forekommer afskogede, nøgne fjelde, der hæver sig op over lyngbevoksede vidder. Til’brændsel benyttes torv; bygningsmaterialer indføres og transporteres ad lange veie. Disse langs herredets vestgrændse liggende gaarde gaar i daglig tale under navn af «Vestheien». Ovenfor eller nordenfor Holme kirke er dalbunden parallelt med vasdraget samt de herfra mere og mindre langsomt skraa- nende lier i en længde af 1V4 mil vel forsynet med skogf der st1—ækker sig op i Øislebø. De sydligst liggende dele af nævnte listrækning har ikke skog af betydning Først op ved Svinstadskogen er der rester af skog, som viser, hvilken skogrigdom her tidligere har været. Om de fornemste «Eghe Skoffue» i Holme herred skriver PGRe Ro-9enkrantZ og Stene Villum.s-en i 1631. Holme sogn: Holme (laugmandens residenZ), ekeskog med store planker., Fuskeland, god ekeskog med adskillige træer til skibsbygnings fornødenhed. — Fundeby, nogle store furutræer. ør-ebæk, adskillig eketømmer. Om-e Beinsdal, ekeskog til middelmaadig skibsbygning. Þ Watne, en temmelig ekeskog til middelmaadig skibsbygning. Der leveres sagtømmer og anden større rundlast og smaa- t0mmer (props o. lign.). Bygningstømmer maa herredet ikke kjøbe. Middelprisen i