Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/258

Denne siden er ikke korrekturlest


HOLME HERRED. 247 Holme kreaturforsikringsselskab traadte i virk- somhed 1896. Forsikringssum pr. 3 lte december 1900 var kr. 10 03O. Holme land brugsforening begyndte 1887; dens formaal er landbrugets og dets binæringers fremme. Medlem mernes an- tal ved udgangen af aaret 1 9O0 var 55. Holme, Halsaa og Hartn1ark sparebank havde i 19O0 en forvaltningskapital af 531583 kr., hvoraf var formue 54 729 kr. I Holme herred er Holme postanstalt. Der er ingen telegraf— eller rigstelefonstationer i herredet. . Derimod er der privattelefon med centralstation paa gaarden

l1onen.

d Bebygning. Holme herreds tættest bebyggede del er Man- dalen, navnlig fra Holme kirke til Holmeslaud. Ogsaa strøget paa heien vestenfor dalen mellem Klepsadlerne og Haalandsheia er temmelig tæt bebygget. Forøvrigt er der heiegaarde spredt rundt i hele herredet. Sætre er der ikke. Holme herreds matrikulskyld er 645.96 mark. Holme herred har ifølge den trykte matrikulfortegnelse 71 gaardsnummere, hvilke efter heri-edets nuværende matrikulskyld havde en gjennemsnitsskyld af 9.09 mark. Ved udgangen af 1890 var herredets gaardsnummere delt i 392 særskilt skyldsatte brug, hvilke igjen efter opgaverne ved folketællingen 1 1891 var samlet i 272 selvstændig beboede brug, hvis gjennemsnitlige størrelse efter deres matrikulskyld var 2.36 mark. 3 brug af skyld 3.74 mark var vandfald og fiskeri. Ved udgangen af 1895 var antallet af særskilt skyldsatte brug 397, og ved udgangen af 1900 var antallet af de særskilt sky-Idsatte brug 436 med en gjennemsnitsskyld af 1.48 mark. Gjennemsnitsværdien af skyldmarken var efter de officielle statistiske beregninger for Leirkjær thinglag: i 1891—95 2606 kr., i 1893—97 2695 kr., i 1895—-99 2753 kr. Efter den officielle statistiske inddeling af de selvstændig beboede brug i 1891 havde: 20 brug en matrikulskyld af indtil 0.5O mark, 28 brug en matrikulskyld fra 0.51 til 1 mark,