Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/267

Denne siden er ikke korrekturlest


Z—N—V I A—Z—‘ 256— LISTER OG MANDALS AMT. 1875 og tillægstestament af 1ste Oktober samme aar. Kapitalen er 4000 kr., der udsættes mod reskriptmæssig sikkerhed, og hvis renter hvert aar inden jul uddeles til ældre tjenere inden Holme sogu, som har udvist troskab, flid og paalidelighed. Legatets statuter er stadfæstede ved høieste res. af 3dje juli 1896. Le- gatet traadte i virksomhed i 1896. “ Sal1;e Olsen Fuskelands legat er stiftet af ovennævnte persons arvinger ved gavebrev af april l893 til bedste for husarmei Holme sogn. Legatkapitalen er 120O kr., der udsættes mod re- skriptmæssig sikkerhed. Legatets statuter stadfæstedes ved høieste res. af 4de juni l897. Legatet traadte i virksomhed allerede i 1894, og regnskabet for samme er indtaget i og aflægges sammen med «Holme præstegjelds fattig— og skolevæsens legater». Kristian Tørresens og hustru Barbo Kristine Tørresens legat til “fattige af Holme er stiftet af ovennævnte ægtefolk til bedste for fattige af Holme sogn, saaledes at af grundkapitalen, som er 260O kr., og som udsættes som for offentlige stiftelsers midler bestemt, uddeles renter af 25OO kr. til saadanne trængende fat- tige af Holme sogn paa elvens østside, som ikke erholder fattig- hjælp, dog fortrinsvis slægtninge af testatorerne. Renter af 1O0 kr. udbetales til testatorernes søn eller en af hans beslægtede som godtgjørelse for tilsyn med testatorernes gravminder. Legatets statuter stadfæstedes ved høieste res. af 8de Oktober 1902. Hovedveie. Den vestlands-ke hovedvei kommer ind i Holme herred paa grændsen mod Søgne mellem gaardene Dyrdal og ()spedal og fører som gammel grusvei til grændsen mod Halsaa og Hart- mark hei-red ved Skagestadvatn; efter et kort stykke at have passeret gjennem sidstnævnte herred kommer den atter ind i Holme, som følges indtil Halsaa og Hartmark grændse noget vestenfor gaarden Valand. Veien er østenfor Valand overordentlig tung og bakket med stigninger indtil I:4, men vestenfor Valand fla(lere; bredden er 3.8 m. og samlet længde inden Holme 8.4 km. I—Iovedv(=ien gennem Ma)1dalsdaleia fra Halsaa grændse ved Leir- kj(er langs vestre side af Mandalselven til Øislebø grændse norden- for HolmCsland er siden 1866— 67 omlagt som chaussee med største stigning 1: 25 og kjørebredde dels 4.4 dels 3.8 og 2.5 m. Længden udgjør 13.5 km. Den samlede længde af Holme herreds hovedveie udgjør saaledes 2I.9 km. Andre rodelagte kjøreveie. Af rodelagte bygdeveie findes i Holme for tiden følgende, der som regel er holdt i for- holdsvis god stand. l. Fra den vestlandske hovedvei ved Dølebro vestover om Røiselan(l til Om-e Mol, hvorfra er offentligt færgested over Man-