Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/272

Denne siden er ikke korrekturlest


ø1S1.EBø HE1mE1). 261 Mandalselven er fra gammel tid kjendt for sinlaks,saa1edes som før omtalt (bind I, pag. 3l7). Laksefisket i Mandalselven er for tiden bortleiet til sports- fiske, der drives af englændere. — Manda1selven er rig paa laks, blege, sjøørret, aal og ørret. I Bjernestolvatn er fjeldørret, i Sa(mgelvm og i æ(?ZZ(’—S’lP(lffII er orret, i Nomevatn er røyr. I dalen er jordsmonnet mest sandblandet; oppe paa heiegaardene er det dels saudblandet og dels myr; jord med ler- bund er sjelden. Arealet er saaledes udnyttet: Ager ...... . .... l km.2 Eng . . 5 » Ager og eng . . . .... 6.0 km.2 Skog .......... . 60.0 » Cdmark, snaufjel(l, indsjøer, myr . . 87.8 » l553.8 km.2 Udsæd og avl pr. maal samt foldighed: Udsæd pr. maal. Avl pr. maal Foldigh(—d. 2O l 8 Hvede ........ iter 1.6 hl. Rug. . . . 3O 2.1 7 Byg . . . 45 3.15 7 Blandkorn . . 7O 4.2 6 Havre —. . . 65 7 Poteter ....... 22O l7.6 8 Udsæd af græsfrø pr. maal vari 190O 3 kg. og avl pr. maal 30O kg. hø. I de senere aar er noget nyland opryddet. Dyrkning og avl af engfrø er tiltaget. Brugen af forbedrede maskiner og redskaber er tiltaget. An- tallet af sla-a— og meiemaskiner var i l895 1O i Øislebø og Lau- dal tilsammen, i l9OO var der i Øislebø 4O og desuden 7 saa- maskiner. 0mskifte mellem ager og eng er blevet almindeligere. I Øislebø har den dyrkbare, men udyrkede jord ikke stor udstrækning Hjemmehavnene, buskogene, er nogenlunde tilstrækkelige Her er ikke fjeldbeiter eller fjeldslaatter, men hist og her udover paa heierne findes saakaldte skogslaatter.