Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/276

Denne siden er ikke korrekturlest


ØISL1iBØ HEHBE1). 265 Der er ingen telegraf— eller rigstelefonstationer i herredet. Derimod er der privattelefon med centralstation paa Øislebø. i Bebygning. Herredets fleste gaarde ligger i Mandalen; desuden er der heiegaarde spredte overalt, indtil ca. 3O0 m. o. h. Sætre er der ikke. Øislebø herreds matrikulskyld er 386.39 mark. — Øislebø herred har ifølge den trykte matrikulfortegnelse —ti-G gaardsnummere, hvilke efter herredets nuværende skyld havde en gjennemsnitsskyld a-f 8.05 mark. Ved udgangen af 189O var det daværende Øislebø og Laudal herreds 94 gaardsnummere“ delt i 401 særskilt skyldsatte brug, hvilke igjen efter opgaverne ved folketæl1ingen i 1891 var samlet i 304 selvstændig beboede brug, hvis gjennemsnitlige størrelse efter deres matrikulskyld var 2.1O mark. Af disse 304 brug var i Øislebø l52 brug, hvis gjennem- snitlige størrelse efter deres matrikulSkyld var 2.54 mark, og i Laudal var de andre 152 brug, hvis gjennemsnitlige størrelse efter deres matrikulskyld var 1.67 mark. Ved udgangen af l895 var Øislebø og Laudal herreds 94 gaardsnummere delt i 4l3 særskilt skyldsatte brug. Ved udgangen af l9OO var Øislebø herreds 48 gaardsnummere delt i 252 særskilt sky-ldsatte brug med en gjennemsnitsskyld af

 mark.

Gjennemsnitsværdien af skyldmarken var efter de officielle statistiske beregninger for Heddeland thinglag, som omfatter Øislebø, Laudal og Finsland herreder: i 189l-95 2570 kr., i 1893—97 227O kr., i l895—-99 2533 kr. Efter den officielle statistiks inddeling af de selvstændig be- boede brug i 189l havde i Øislebø herred: 18 brug en matrikulskyld indtil 0.5O mark, 16 brug en ma- trikulskyld fra O.51 til I mark, 70 brug en matrikulskyld fra l.01 til 3 mark, 27 brug en matriku1sky1d fra 3.01 til 5 mark og 21 brug en matrikulskyld fra 5.01 til 1O mark. Alle opgaver over husdyrhold og udsæd m. m. er fra op- gav-erne ved folketællingen i 1891. De større eiendomme i Øislebø herred er: ()islebø, skrives almindelig Øslebø, 2 særskilt skyldsatte dele, tilsammen af skyld 8.12 mark. Husdyrhold i 189l var: I hest, lO storfæ, 5 faar, l svin, 2 høns. Udsæd i 1890 var: O—34 hl. hvede, 4.17 hl. havre, 8.34 hl. poteter, O.4O ar anvendtes til kjøkkenhavevækster. 1ste januar 1891 havdes her 3 2—hjulede arbeidskjærrer, l høstemaskine for slaat og skur. Til gaarden hører 2 husmandspladse.