Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/278

Denne siden er ikke korrekturlest


ØISLEBØ HERRED. 2437 (Î9land, af skyld 4.42 mark. HI1Sdyl’h01(l i 1891 var: l hest, vi storfæ, 8 faar. Udsæd i 1890 var: 6.2O hl. blandkorn, 4.17 hl. poteter. l ar anvendtes til næper, 1 ar til kjøkkenhavevækster. 1ste januar l891 havdes her 3 2—hjulede arbeidskjærrer. (’sland, af skyld 4.18 mark. Husdy1—hold i l891 var: lhest, 8 storfæ, G faar, 7 høns. U(lsæd i 1890 var: 0.5O hl. rug, 2.5O bl. blandkorn, 2.78 hl. ha-Vre, 5.ð6 hl. poteter, O.36 ar anvendtes til kjøkkenhavevækster. 1ste januar 1891 havdes her l 4—hjulc-t arbeidsvogn, 2 2—hjulede arbeidskjærrer. IÎSl(md. af skyld 4.27 mark. I—Iusdyrholdi l891 var: 2 heste, 9 storfæ, 6 faar, l svin, 2 høns. Udsæd i l89O var: O.50 hl rug, 6 hl. bIan(lkorn, 4.17 hl. poteter, 0.1O ar anvendtes til kjøk- kenhavevækster. 1ste januar 1891 havdes her 2 2—hjulede ar- beidskjærrer. Hed(lelan(l, af skyld 5.48 mark. Husdyrhold i 189l var: 2 heste, 9 storfæ, 5 faar, 4 høns. Udsæd i l890 var: l bl. rug, l hl. bygg 1.39 bl. blandkorn, 3.78 bl. havre, 1.:39 hl. havre til grønfoder, 5.76 hl. poteter, 5 kg. græsfrø. l a-r anvendtes til næper, O.1O ar til kjøkkenhavevækster. 1ste januar 1891 havdes her 3 4—hju1ede arbeidsvogne, 2 2—hjulede arbeidskjærrer, l høste- maskine for slaat og skur. H(Ð(ldeland, af skyld 5.34 mark. Husdyrhold i 1891 var: 3 heste, 9 storfæ, 2 faar, l svin, 2 hønS. Udsæ(l i 1890 var: l hl. rug, l.39 hl. byg, 5.76 hl. havre, 6.95 hl. poteter. 0.06 ar anvendtes til kjøl(kenhavevækster. 1ste januar 1891 havdes her 3 4—hjulede arbeidsvogne, 4 2—hjulede arbeidskjærrer. Til gaarden hører l husmandsplads. He(l(lelamI, af skyld 5.48 mark. Husdyrhold i l891 var- 2 heste. 1O storfæ, 1 faar, 12 høns. Udsæ(l i l890 var: l hl. rug, O.5 hl. byg, 7 hl. haVre, O.5 hl. l1avre til grønfoder, 0.10hl. vikker. 7 hl. poteter, 5 kg. gi-æsfrø. 2 ar anvendtes til kjøkken- havevækster. 1ste januar l891 havdes her 2 4—hjulede arbeids- vogne, 2 2—hjulede arbeidskjærrer. ?[(’(Z(ICl(lIl(Z, af skyld 5.51 mark. Husdyrhol(l i 1891 var: lhest, l4 storfæ, 1 svin. UdSæd i l89O var: O.65 hl. rug, 0.65 hl. byg, 4.57 hl. havre, 5.56 hl. poteter, 5 kg. græsfrø. 1ste januar 1891 havdes her 2 4—hjule(le arbeidSvogne, 2 2—hjulede arbeidskjærrer. I—Ie(l(lel(md, af skyld 5.48 mark. Husdyrhold i l891 var: I best, 8 storfæ, 2 faar. Udsæd i 1890 var: l hl. rug, G hl. hav-re, 5.50 hl. poteter. 1ste januar 189l havdes her 3 4—hjule(le a1—beidsvogne, l 2—hjulet arbeidskjærre. I—Ieddelan(l, 3 særskilt skyldsatte parCe]ler, tilsammen af skyld 5.42 mark. I—Iusdy1—hold i 1891 var: 1 hest, 9 storfæ. Udsæd i i l890 var: O.Ö0 hl. byg, O.7O hl. blandkorn, 4.:38 hl. havre,