Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/285

Denne siden er ikke korrekturlest


274 I.lSTER OG MANDALS AMT. gaardene Brauskelaud og Bjørnhommen i syd og grændsen mod Nordre Undal i vest kaldes V(’—9Zh(?í(’)2— og bestaar af store golde ste-nhobe, kun begroede med lyng og hist og her lidt krat; skog er der ikke, men flere torvmyrer. Toppe langs Mandalen er Aagehei og Dyraas. Strækningen vest for Mandalen og syd for Lau- dalen har temmelig steilt fald til Laudalen og Mandalen, navn- lig i den nordre del. I høiden er aaser, hvoraf Drivaasen paa grændsen mod Øislebø er den betydeligste I den søndre’del er adskillige heiegaarde. “ Strækningen øst for Mandalen falder steilt mod Man- dalselven.; ved denne er der kun et smalt strøg skikket til dyrkning og nogle faa gaarde i den søndre del. I høiden er der et par heiegaarde. d Lauda1herred har for den allerstørste del aflob gjennem Mandalselven, hvilken elv tidligere er omtalt (bind I, pag. 130). F ossefald eller større stryk i Lauda1 er Klevel(m((fosse:we mellem Laudal og Kleveland. Af i.ndsjøer har Øislebø og Laudal tilsammen 92, hvoraf dog intet af nogen betydelig størrelse eller betydning Af 2lIarm“flaavatn falder den sydvestre del i Laudal herred i ca. 2.ö km.s længde. Aagevatn er ca. 2 km. langt og indtil 0.3 km. bredt. Kaddevatn har afløb til 2 sider, saavel til Mandalselven som til Undalselven. Arealet af indsjøerne i Laudal herred er angivet sammen med arealet af indsjøer i Øislebø hei-red. I vandene er ørret, abbor (skjebbe) og aal; i Mandalselven er laks og ørret. Der er ikke noget fiskevand, som er særskilt godt. Jordsmonnet i herredet er paa endel gaarde lei-jord“og sandblandet ler og paa endel sandjord og myr. Arealet er saaledes udnyttet: Ager ......... 0.9 km.2 Eng . . . 3.8 » Ager og eng. . ..... . . . 4.7 km.2 skog .......... . 40.o » Udmark, snaufjeld, indsjøer, myr . 53.0 » 97.7 km.2