Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/289

Denne siden er ikke korrekturlest


278 I‘ISTER OG MANI)A1.S Au-r. Ved udgangen af 1895 var Øislebø og Laudal herreds 94 gaardsnummere delt i 4l3 særskilt skyldsatte brug. Ved udgangen af 190O var Laudal herreds 46 gaardsnum- mere delt i 218 særskilt skyldsatte brug med en gjennemsnits- skyld af 1.17 mark. Gjennemsnitsværdien af skyldmarken var efter de officielle statistiske beregninger for Heddeland thinglag, som omfatter Øislebø, Laudal og Finsland herreder: i 189l-—95 257O kr., i 1893—97 227O kr., i 1895—99 2533 kr. Efter den offieiel1e statistiske inddeling af de selvstændig be- boede brug i 1891 havde i Laudal he1—red: 12 brug en matrikulskyld indtil O.5O mark, 23 l)rug en matrikulskyld fra O.51 til 1 mark, l1O brug en matrikulskyld fra 1.01 til 3 mark, 6 brug en matrikulskyld fra 3.01 til 5 mai-k, l brug en matrikulskyld over 5 skyldmark. Alle opgaver over husdyrhold og udsæd m. m. er fra op- gaver-ne ved folketællingen i 1891. Den ene eiendom i Laudal herred, hvis matrikulskyld er mere end 5 skyldmark er: Nc-set er 1 gaardsnummer, men bestaar af 4 særskilt skyld- satte dele, ialt af skyld 6.:3:3 mark. Husdyrhold i 1891 var: 2 heste, 13 storfæ, 7 faar-, 1 svin, 11 høns. Udsæd i 189O var: 1.4O hl. byg, 2 hl. havre til grønfoder, 6 hl. potete1—, 2.5 kg. græsfrø. 0.5 ar anvendtes til næper. 1ste januar 1891 havdes her I 4—hjulet arbeidsvogn og 3 2—hjulede arbeidskjærrer. Ingen husmandspladse. Over 3 skyldmark har: Svinagel, udtales Sveinal, af skyld 3.49 mark. HllSdy’fl10l(l i 1891 var: 1 heSt, 9 storfæ, 2 faar, 2 høns. Udsæd i l89O var: 1 hl. byg, 4 hl. blandkor11, 4 hl. poteter. 1ste januar 189l havdes her I 4—hjulet arbeidsvogn, 1 2—l1julet arbeidskjærre. Til gaarden hører 1 husmandsplads. 1S‘tokkel(md, af skyld 3.43 mark. Husdyrhold i 189l var: 1 hest, 5 storfæ, 5 faar, 3 høns. Udsædi 189O var: 3.5 hl. havre, 3 hl. poteter. O.5 ar anvendtes til kjøkkenhavevækster. 1ste januar 1891 havdes her 2 2—hjulede arbeidskjærrer. Rolighe(len, gaardnavn Laudal, nedre, bestaar af 2 særskilt skyldsatte dele, tilsammen af skyld 3.81 mark. Husdyrholdi l89l var: 1 hest, l3 storfæ, 5 høns. Udsæd i 1890 var: 2 hl. blandkorn, 4 hl. havre, 0.5 hl. havre til grønfoder, 0.20 hl. vikker, 5 hl. poteter, 15 kg. græsfrø. 6 ar anvendtes til kjøkkenhave- vækster. 1ste januar 1891 havdes her 3 4—hjulede:arbeidsvogne og 2 2—hjulede arbeidskjærrer. Laudal, I2(?dl“(’, skrives almindelig Løv(Ial, af skyld 4.15 mai-k (i 2 særskilt skyldsatte dele). Husdyrhold i l891 var: I hest,