Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/292

Denne siden er ikke korrekturlest


LAUDAL HERRED. 28l alt følger vestre side af Ma-ndalselven, er siden 1872 omlagt som chaussee med største stigning 1:2O og bredde 3.8 m., delvis indskrænket til 2.Ö m. Længde inden Laudal bliver 8.6 km., der saaledes udgjør den samlede længde af dette herreds hovedveie. Foruden chausseen til Mandal har Laudal ogsaa erholdt bekvem hovedveiforbindelse med Kristiansand ved anlægget Kleveland- Brennaasen, hvoraf ingen del dog falder indenfor herredets gi-ændser. Andre rodelagte kjøreveie. I Laudal findes ikke faa rodelagte bygdeveie, hvoraf enkelte dog er tarvelig anlagt; for at skaffe adkomSt til mere afsidesliggende gaarde har dog kommune11 her, ligesom i Øislebø, tildels nøiet sig med at bidrage til op- arbeidelse af private gaardveie. De offentlige bygdeveie er følgende: 1. Fortsættelse af bygdevei nr. 13 i Øislebø fra Foskl(—v vestover forbi Sangesland og TZiomsland til Ka(ldan. Bredde 2.5 m., største stigning ca. 1: 7 og længde 4.6 km. 2. Sidevei i nordvestlig retning fra TjOIll.S’Z(lN(Y paa sidst- nævnte vei om Tørresaas til Lindlaml; nyere vei med bredde 2.5 m., stigning 1: 8 og længde 3.4 km. 3. Fra Tørresaas paa sidstnævnte vei en liden Veistump i nordlig retning til Halling-Skaar (Uglandsveien); bredde 2.5 m., stigning 1: 8 og længde O.5 km. 4. Gjennemgangsvei fra chausseen ved Laz(dal kirke vest- over til Nordre Undal grændse ved Espelan(l, hvorfra fortsættes ned til Kon.smo (kfr. bygdevei nr. 14 i Nordre Undal). Tiltrods for, at veien er smal og bakket, benyttes den dog adskil]ig, især af de vestenfor liggende distrikter. Bredde 2.2 å 3.2 m., stig- ninger indtil l:6, længde 6.5 km. 5. Fra sidstnævnte vei lidt vestenfor Nedre Lau(l(1l en kort sidelinje nordover til 1S’vinag(‘l, forhenværende hovedvei, med bredde 3.8 m., stigning indtil l: 6 og længde O.9 km. 6. Fra Øvre Lau(lal ved bygdevei nr. 4 sidelinje i nordvestlig retning til Tisland; veien er overordentlig tung og bakket, idet en ældre gaardvei i sin tid uden omlægning er bleven optaget til offentligt vedligehold. Bredde 2.5 m., stigninger indtil 1:3.5, længde 2.3 km. 7. Fra chausseen ved Mannflaavatn vestover om Aags(ed til Skuland og derfra nordover til Braus-kel(md (5.8 km.); nær ende- pI1uktet fører en arm østover til Haral(lstad (1.2 km.). Bakket vei med bredde 2.5 m., stigninger indtil 1: 7 og samlet længde 7.0 Den samlede længde af Lauda1 herreds rodelagte bygdeveie er saaledes:35.2 km. Andre kjørbare veie. Af saadanne kan nævnes en privat anlagt vei fra Om-(‘ Lærdal til gaarden .4ugland, af