Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/293

Denne siden er ikke korrekturlest


282 I.1STER OG MAN1)AI.S AM’l’. lignende beskaffenhed som den nærliggende rodelagte vei til Tisland. Desuden vedligeholdes den nedlagte hovedvei nordenfor Svi- )ragel (kfr. bygdevei nr. 5) endnu som privat kjørevei til gaarden Ytre Aags(ed. Rideveie (fodstier). Ridevei gaar fra Kalv(äklev over r-lukker og videre ind i Nordre Undal til Vil-lemo i Undalen. Bygdeveien til Skogen fortsættes som ridevei til Nordre Harald- sta(l og Hjemlestad i Bjelland og derfra ind i Laudal til gaarden Hund-9dal. Fra denne vei fører igjen en ridevei nordover til Apaasæ i Bjelland. Laudal heri-ed var i 1899 delt i 6 skolekredse med l47 undervisningsbe1—ettigede børn, 4 lærere. Finsland heri-ed. Finslan(l herved (114.1Ö km.2, i 1891 794 indbyggere, i l9OO 771 indbyggere) udgjør Finsland sogn af Bjelland pr(estem(1l(l. Det er et lensman(lsd-istrikt og en del af Hed(leland thinglag. Finslands gamle navn var sandsynligvis Finsarland (Fins- 2lZ(l)l(Z ?’). Finsland h§’I’l’(?(Z ligger paa østsiden af MandalSelvens øvre del. Herredets største udstrækning fra nord til syd er 15.5 km. og fra øst til vest l2.7 km. Finsland herred omgives af Om-ebø, H(Bgelan(l, ()islebø, Lau- dal og Bjell(m(l herreder. I hei-redet er ingen øer. Finsland herreds vestlige del naar ned i Mandalselvens dal- fore ved Mannflaavatn og sydligere, ellers ligger heri-edet paa begge sider af bielve til Mandalselven og omkring den øvre del af Søgneelven og dens bielv Gumpedalselven. Af Mandalselvens dalføre ligger kun en ringe del i Finsland Paa et stykke danner dette dalføre grændsen mod Laudal heri-ed. I dalførets nordre del ligger Mannflaavatn; Søndenfor er det en trang fje1ddal med steile sider, med liden plads for bebyguing.