Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/294

Denne siden er ikke korrekturlest


F1NsI.AN1) HEBm-:n. 283 De andre vasdrag inden Finsland herred, Aam-9landsaa, Finsaa og Søgneaaens nordre del samt Høiaa, danner ikke dybe dale. Langs disse vasdrag ligger det meste af herredets dyrkede mark, uden at der nogetsteds er udprægede dale, og gaardene bliver nærmest at betragte som heiegaarde. — Toppe er Hajsaas nær grændsen af Hægeland med en vakker udsigt og Bjørnestølknuden ved gaarden Mæsel. I regelen er aaserne skogbevoksede. De er steilest mod øst og syd. Den nordvestlige del af Finsland er granit, den sydøstlige gneis. Her er faa løse afleininger, som kan give jord. Ler er der ved Ma.nnflaavatn. Finsland herred har afløb gjennem Mandalselven og en del gjennem Søgneelven, hvilke e1ve før er beskrevne (bind I, pag. 129 og 13O). — De største fossefald i herredet er: Trælc:fossen ved Livatn, Trælevatns udløb og Friksta(Zfossen østenfor Frikstad. Ellers bare almindelige kverne— og sagfald i bækkene. Antal indsjøer i Finsland er 23; flere er temmelig store, saaledes Mam(flaavafn, der dog kun delvis tilhører herredet, og Lin-atn og Trælevatn. Km.Y 1)el af Mannflaavatn . . . O.5 Mandalselven .... . O.4 Del af Haugelandsvatn . . O.1 Trælevatn ...... . 0.6 Livatn . . . . O.4 Homevatn . . . . O.2 18 smaavande . . . . . . . O.4 Samlet areal af ferSkvand. . 2.6 Der er ingen særlig gode fiskevande, nævnes kan Livat11 Og Trælevatn. Fiske i vandene og elvene er ørret, skjebbe (abbor), aal og Y05’I’ (i Mannflaavatn). . Jordsmonnet er mest sandholdigt. Der er i herredet I1det lerjord. Ved Livatn, paa Fins1and og enkelte andre steder er der sandblandet ler. Her er ikke lidet myr. Naar undtages de enkelte gaarde af herredet i dalen ved Mandalselven, har