Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/302

Denne siden er ikke korrekturlest


F1Ns1.AN1) HEHm§1). 291 Finsland annekssogns skolekasse 2O0 rdl. d. kur., som tabtes ved en underretsdom af 16de februar 1818. Knud Knudsen skjænkede ved testament 1858 til Finsland sogns fattigkommission 10O spd., hvis renter udbetales aarlig til børns skoleundervisning. — Enke Anne Anders(latter Folle)—aas skjænkede til Finsland Sogns fattigvæsen 50 spd.; renterne tilfalder husarme af sognet. Paal .4nde1—sen Skaalenes eller —Klevelan(l skjænkede 1860 til Finsland S0g11S fattigkasse 5O spd.; renterne skulde uddeles til husarme. Ole Rasmussen Klem-elands legat af 14de april 1885, konfirmeret 23de juni næstefter, stort 80O kr., til husarme fattige af sognet. — Torg1“im Pedersen Skoven gav 20de juli 1887 4O0 kr. til hus- arme i sognet. Gunhild Pedersdatter Skoven gav 1ste august l888 400 kr. til Finsland sogn til husarme i sognet. Kristen I—Iaagensen Løvsland gav 20de juni 1890 400 kr. til Finsland sogn. Renterne gives til trængende i sognet eller til fattige børns skolegang Ole Olsen Mandjlaas legat til fattige i Finsland er oprettet ved gavebrev af 9de februar 1895 fra arvingerne efter gaardeier Mand- flaa til bedste for fattige i Finsland sogn. Kapitalen er 6O0 kr., der gjøres frugtbringende ved udlaan mod pantesikkerhed som for umyndiges midler bestemt. Legatets statuter stadfæstedes ved høieste res. af 6te august 1895. Legatet traadte i virksomhed samme aar. Ole Kristensen I§eld.s-gaards legat til fattige i Finsland er stiftet af ovennævnte til bedste for fattige i Finsland sogn. Kapitalen er 400 kr., som gjøres frugtbringende ved udlaan mod pante- sikkerhed som for umyndiges midler bestemt. Legatets statuter stadfæstedes ved høieste res. af 21de mai 1897. Legatet traadte i virksomhed samme aar. Kristen Torstensen Løvslands legat til bedste —for trængen(le i Fins- land sogn er stiftet af Siri Torstensdatter Løvsland ved gavebrev af 3lte december l898. Kapitalen er 400 kr., —der anbringes saaledes som for offentlige stiftelsers midler bestemt. Legatets statuter stadfæstedes ved høieste res. af 24de februar 1902. Le- gatet traadte i virksomhed allerede i aaret 1898. D Hovedveien Hovedveien gjennem Mandalsdalen til Aaseral gjennemskjærer Finsland herreds Vestligste del, idet den følger Mandalselvens vestside. Veien er i 1872—75 omlagt som chaussee med 3.8 og 2.5 m.s kjørebredde og maximumsstigning 1: 20.