Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/303

Denne siden er ikke korrekturlest


292 LlSTER OG MANDALS AMT. Ingen betydeligere broer falder inden herredet. Veien stiger jevnt fra syd-nord, ialt l2.6 m. inden Finsland herred paa en længde af 3.3 km. Anlægget af denne vei har frembudt særdeles store vanske- ligheder. Stensprang og stenskred gaar undertiden, og om vin- teren har der paa de bratte fjeldsider dannet sig issvul, der om vaaren falder ned og da gjør færdselen usikker. For saavidt mulig at forhindre dannelsen af disse svulpa1—tier har man oppe paa heien i en høide af 15O—-20O m. over veien ladet endel ar- beider udføre, endog sprængninger til samling af vandmasserne og afledning af samme til mere bekvemme steder. Flere steder har man derhos maattet bortsprænge overhængende klippestykker. Af hovedveianlægget Brennaa-sen-Kleveland (kfr. hovedvei nr. 2 i Søgne, Greipstad og Øvrebø) er inden Finsla11d udført parcellen fra Brandsvold (kfr. bygdevei nr. 1) vestover til Kleve- land bro, der forbinder dette anlæg med ehausseen i Mandals- dalen. Fra Brandsvold til forbi Lausland er veien flad, herfra falder den med 1:2O nedstigning forbi Nedre Kleveland indtil Mandalselven, der passeres med en jernbro i 2 spænd. Veibredde 4 m. Maximumsstigning 1: 20. Veilængde 6.6 km. Den samlede længde af Finsland herreds hovedveie er saa- ledes 9.9 k-m. Andre rode1agte kjøreveie. I Finsland haves følgende rodelagte bygdeveie: l. Fra Haugenes færgesfed ved Mannflaavatn (kfr. bygdevei nr. 1 i Bjelland herred) i sydøstlig retning om Friksta(l, Brands- 1:()l(l og Kilen til Øvrebø grændse.. ved Stubstadstø(len, hvorfra (le1s nybygget hovedvei, dels gammel bygdevei gjennem Øvrebø og Greipstad fortsætter til Brennaasen ved den vestlands-ke hoved- vei. Den ca. 5 km. lange Strækning Brandsvold-Stubstadstøden. som indgaar i ruten Brennaasen-Kleveland (kfr. hovedveie), kan med det første ventes omlagt til hovedvei; af det øvrige har par- tiet Mannflaavatn-Frikstad tunge ha-kker, medens partiet Frik- stad-Brandsvold er fladt. “ Som den korteste gjennen1gangsvei mellem Kristiansand og (len øvre del-af Mandalsdalen har veien om Mannflaavatn tid- ligere været stærkt benyttet; efter anlæg af Setesdalsbanen og Kleveland bro er imidlertid trafiken aftaget, og naar bygdevei nr. 2 (se følgende) i l9053 er fortsat til Koland i Bjelland. vil det offentlige færgested over Mannflaavatn blive nedlagt, hvorved veien herfra til Frikstad kun faar rent lokal betydning Vei- bredden er ca. 2.8 m., største stigning 1: 6 og længde 13 km. 2 Fra L(msland ved hovedveien Brandsvold-Kleveland nordover om Fr-iksfa(l, hvor bygdevei nr. 1 skjæres, til Finslan(I kirke og Røira(1s. Herfra er under oparbeidelse og skal i l903