Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/306

Denne siden er ikke korrekturlest


B—IELLAND HEHnEn. 295 Strækningen vest for Mandalen og Undalen har i det hele samme karakter som fjeldene øst for Mandalen, fjeldene er lavere, for det meste godt skogbevoksede, hist og her er der dyrkbare strækninger, hvor der ligger heiegaarde. Heistrækningen mellem gaardene Kisland, Strisland, Midbø, Moland, Heddeaasen og grændsen mod Laudal og Nordre Unda1 bestaar af store stenhauge, begroede med lyng og kun bevoksede med kratskog, afvekslende med smaa torvmyrer. Jordbunden paa heiegaardene her er tildels raa og fugtig. “ Bjelland herred er helt granit. Der er noget sand og jøkelgrus. Elve. Den største del af herredet har afløb til Mandals- elven, en del til Audna, hvilke elve er beskrevne før (bind I, pag. 130 og 136). — De største fossefald i herredet er Kavj’ossen og LakseI1;j(Pr- .fO8—9(’ll, begge i Mandalse1ven, den første straks ovenfor gaarden I—Voss og den anden ovenfor gaarden Riell(m(l. Laksen kan gaa til Kavfossen. Større stryk er Szmdsj’ossen ved Sam(let og Hel1;itesjo.‘)sen ved HPssaa. Af indsjøer, der helt eller delvis tilhører Bjelland og Grindum herreder, er der efter karterne 97. Epte1:atn paa grændsen mod Hægela11d har en eiendommelig form, saa omkredsen bliver stor i forhold til arealet. Km.9 Del af ‘ZEplevatn . . . O.3 Lølandsvatn ..... . 0.2 Del af Øvre Øidnavatn . . 3.2 Del af Nedre Øidnavatn . . . 2.2 Grindumvatn ....... . 0.5 Brunnesdalsvatn (Bognevatn) . . 0.1 I—lomkilen ....... . 0.2 Bjørvatn ...... . 0.2 Mandalselven ..... . 2.9 Røgnesdalsvatn (Traanevatn). . . O.3 Del af Myklevatn .... . 0.3 Del af Eptevatn . . “. . 1.2 Linlandsvatn (Solbergvatn) . . 0.2 Del af Mannflaavatn . . . 1.1 Mindrebøvatn .... . 0.4 83 smaavande ........ 1.3 Samlet areal af ferskvand i Bjelland og Grindum l4.6