Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/309

Denne siden er ikke korrekturlest


298 LISTER OG MANDALS AMT. Foss, der omgives af væksterlige skoglier, lukkes dalen ved fremspringende fjelde, og kun gjennem en smal kleft fosser elven frem. Nogen skog af synderlig betydning er der ikke langs den sydlige skraaning af nævnte fjeldparti; hinsides samme, hvor man kommer over i Grindum herred, og dalen atter udvider sig, er gode furuskoge langs øst— og nordsiden af vasdraget indtil amtsgrændsen. Ogsaa her er afsat megen last. Næsten al —herredets skog eies a-f bygdens indvaanere. Der er kun lidet snaumark skikket til skogkultur; saaning og plantning og udgrøftning af skogmyr foretages næsten ikke. 1ndsamling af kongler for frøklængning foretages ikke. Der sælges meget sagtømmer og anden større rundlast. Herredet behøver ikke at kjøbe bygningstømmer. Middel- prisen i 19O0 pr. tylvt bygningstømmer var fra 4O kr. til 8O kr. Almindelige dimensioner er blinket paa 8 toms l2 fod fra roden. Der sælges kun lidet brændeved. Middelprisen i 190O pr. meterfavn brændeved var: 1O kr. for birk, 6 kr. for furu, 5 kr. for gran. Af andre skogprodukter sælges stav og lidt birkebark. De bedste skoggaarde i herredet er Foss, Skjeggesta(], .lIi(lbo og Hessaa. Myrer skikkede for dyrkning er G(Cuksmyr, S6f(P og Foss- myr ved gaarden Foss, videre myrerne ved Valebrokken, mellem Roland og I—Iauglan(I, ved Tversland og Trygsl(md, vestenfor Bj(Bl’ZdR1l. ved .4paas(B, S()Zb(’I’g, Naasta(I og .lIidbø. De fleste er muldmyrer, enkelte mosemyrer. Tilsammen er der i herredet flere hundrede maal myrer, der kunde dyrkes. I den inden Bjelland liggende del af Mandalen er ikke torv- myrer, men øst— og vestheieu har ikke saa faa noksaa gode torv- myrer, der benyttes til husbehov. I Bjelland var i 1899 5 industrielle anlæg med en samlet arbeidsstyrke paa 13 mand. Motorernes antal var 4 med 24 hestekræfter. De industrielle anlæg i herredet er endel cirkelsage, der drives med vandkraft. Samtlige er kun igang en del af aaret og sysselsættes med skur af tøndestav til Salg og bord og planke1— m. m. til husbrug.,

Sandet ar— Motererues M0åZ:et::?es bei(lss-styrke-. î antal. g g l 4 sagbrug . . . 1O:l ’ 19 1n1ollebrug. . . 3 1 l 5