Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/319

Denne siden er ikke korrekturlest


308 I.ISTER OG 1uAN1)A1.S A1uT. Vasdrag. Grindum herred hører til Audnas nedslagsdistrikt og til Mandalse1vens nedslagsdistrikt, hvilke vasdrag før er be- skrevne (bind I, pag. 130 og l36). De største fossefa1d i herredet er: Koll2mgtveidjossen ved Kollungtveid, Sn(((fossen ved Smedsland, Tungej“ossen ved Leland —og Rjukaajbssen i Vaaraaen ved Øvre Øidne, samt Skole.fossen i elven mellem Øidnavøtn. 1ndsjøer. Antallet af indsjøer i Bjelland herred og Grin- dum herred er tilsammen 97. ’ De betydeligste indsjøer er Øvre Øi(lna1;atn, af hvilket den største del ligger i Grindum, og Nedre Øidna1.?atn, af hvilket en del ligger i Grindum. Grindumvatn er ogsaa et større vand. Arealtabellen for indsjøer i Bjelland herred og Grindum herred er anført under Bjelland herred (pag. 295). Fiske i vandene og elv-ene er: Ørret, aal og tryte. I elven ved Ytre Øidne fiskes røyr om høsten, men den fanges ikke til andre tider. Om-e og Nedre ()i(l1)(u.—ane er de bedste vande i herredet for o1—retfiske. Laks findes ikke i herredet. I Gr“indumbækken fa-uges meget flsk om høsten i gydetiden. Jordsmonnet i den dyrkede mark bestaar hovedsagelig af sand og aur, dertil kommer jøkelgrus. Ler forekommer meget sparsomt. Ren ler er der kun ved Øidnavatn og paa gaarden Seland. Paa Seland ligger lerlaget omtrent l-11Z2 m. dybt. Noget myr ved gaardene er i senere tid opdyrket. Arealet er saaledes udnyttet: Ager ......... 1.0 km.2 Eng . . 3.6 » Ager og eng ........ . . . 4.(3 km.2 Skog .......... . 50.0 W Udmark, snaufjeld. indsjøer, myr. . 75.9 x 13O.5 km.2 Udsæd og avl pr. maal samt foldighed i Grindum: U(1saZd pr. maa1. Av1 pr. maal Foldighe(l. Rug . . . 5O liter. 1 hl. 3 Byg . . . 52 » 2.34 » 4.5 Blandkorn . 7 O » 3.35 » 5 Havre . . 80 » 4.50 » 6 P0tGte1’ . . I90 » II.5 » 7