Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/320

Denne siden er ikke korrekturlest


. GHINDUM HI—2RRIä2D. 809 Udsæd af græsfrø pr. maal var 3 kg. Frost paa kornet er sjelden; de gaarde, som er mest udsatte, er Vaardal, Haaland, Østre S“:dndal, Seland og Lelan(l. Paa disse gaarde fryser potetriset til sine tider; men det har været mindre frost i de senere aar, hvilket man antager kommer deraf, at jorden bliver mere udtørret ved afgrøftning. I de senere aar er noget nyland opryddet. Dyrkning og avl af engf1—ø er af liden betydning. Brugen af forbedrede maskiner og redskaber er bleven almindeligere. Antallet af slaa— og meie- maskiner var i 19O0 27. Der forekommer paa enkelte gaarde smaa m yrer, som kan ansees skikkede til dyrk11ing, men der er ingen større sammen- hængende dyrkbar strækning. I Grindum er der faa gaarde, Som har tilstrækkelig hj em1n e- havn; fjeldbeiter har ingen. De daarlige heiSlaatter, som fore- kommer, bruges ikke til havn. Kreaturhold samt fjærkræ i Grindum herred i 1900: Heste ........... 7 l Storfæ . . 651 Faar . . . 258 Gjeter . . 12 Svin . . 47 Hans ........... 431 Kvæget er hovedsagelig stedegent, men i den senere tid op- blandet med telemarkskvæg. Der sælges noget husdyr, især kjør. Der kjøbes heste for bygdens forsyning. Faareholdet er aftaget, men svineholdet er tiltaget Der sælges lidet kjed og flesk. . Melkeproduktionen er tiltaget noget, men Salg af 1nelk er af liden betydning. Der sælges derimod meget smør, men lidet ost og ul(l. Meierier eller ysterier er der ikke i Grindum. Skog. Furu, gran, birk, asp, or, lind, selje, rogn, ek og hassel vokser i herredet. Skogen er væksterlig og bestaar mest af furu. Gran fore- kommer lidet, undtagen i VaardalS—, Haalands— og Selandsskogene. Bü’k er der tildels i alle skoge, men man lægger an paa at ud- Y)’dde den til ophjælp for naaletræerne. De andre træer fore- kommer mere sparsomt. Grindum ligger vestenfor BjellandSbygden og er adskilt fra