Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/322

Denne siden er ikke korrekturlest


GR1NDUM l-II—)RRED. 811 Der er faa t o rv m y r e r. To1—ven er mindre god og be- nyttes lidet. 1ndustrielle anlæg i herredet er: en mølle og sagbrug paa Ytre Øidne og mølle, sagbrug og høvleri i én bygning paa Øvre Øidne. Ellers er der nogle smaa Sagbrug, hvorpaa der skjæres materialer til husbrug. 6 personer drev ved udgangen af aaret 1900 landhandel efter bevilling eller handelsbrev. ’ De vigtigste handelssteder er: Øidn(—, Byremo, Grindum, Haar- fl‘’(’íd samt Se:indal. Grindum landboforening begyndte 1891; dens formaal er at virke for en bedre drift af jordbrugene og kreaturstellet; medlemmernes antal ved udgangen af aaret 19O0 var 30. Der er i herredet ingen rettigheder til udskjænkning af øl eller brændevin. I Grindnm herred er p o s t a n s t al t e r n e Byremo og Grinda“m1. Der er ingen telegraf— eller rigstelefonstation, men der er privattelefon. Bebygningen i Grindum herred ligger spredt i Grin- dumdalen, Undalen og Vaardalen, og desuden er der bebygning paa heierne. 0mkriug Øvre Øidnavatn er forholdsvis tæt bebygning. Grindum herred, der ogsaa skrives Grimzem, Grineim, Gr“indeim, har en matrikulskyld af 253.99 mark. Grindum herred har ifølge den trykte matrikulfortegnelse 34 gaardsnummere, hvilke efter herredets nuværende matrikulskyld havde en gjennemsnitsskyld af 7.47 mark. Ved udgangen af 189O var det daværende Bjelland og Grin- (lum herreds 81 gaardsnummere delt i 36O særskilt skyldsatte brug, hvilke igjen efter opgaverne ved folketællingen i 1891 var samlet i 3l7 selvstændig beboede brug, hvis gjennemsnitlige størrelse efter deres matrikulskyld var 1.8O mark. Af disse 317 selvstændige brug var i Bjelland 169 brug, hvis gjennemsnitlige størrelse efter deres matrikulskyld var 1.86 mai-k, og i Grindum 148 brug, hvis gjennemsnitlige størrelse efter deres matrikulskyld var l.72 mark. Ved udgangen af 1895 var Bjelland og Grindum herre(ls 81 gaar-dsnnmme1—e delt i 389 særskilt skyldsatte brug, og ved ud-