Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/325

Denne siden er ikke korrekturlest


3I4 I‘lSTER OG MANDALS AM‘I’. Grindum kirke, 136 m. o. l1.. er en korskirke af tømmer, opført 1783, med 325 siddepladse. Grindeims kirkja var Grindum annekskirkeS gamle navn. Hove’dveie. I—Iove(lveien gennem .lIamlals(lalm gjennem- skjærer Grindums nordøstlige hjørne fra Bjelland grændse ved Kollemgtveid til Aaseral grændse nordenfor Suindal, idet den overalt følger Mandalselvens østre side. . Veien er siden 1876 omlagt som chaussee med største stig- ning l:15 og bredde 3.8 m. med enkelte indskrænkninger. Længden udgjør 6.2 km. Gjennem den nordligste del af Undalen, hvor Grindum har sit tyngdepunkt, gaar endnu kun bygdevei, hvorfor den samlede længde af herredets hovedveie bliver 6..2 km. Andre rodelagte kjøreveie. Grindum er nogenlunde vel udstyret med offentlige bygdeveie, hvoraf dog størsteparten stammer fra en ældre tid og er smale og bakkede. Da der fra herredet foregaar adskillig tung trafik, især med tøndestav, har der længe været ønske oppe om at faa forlænget chausseen gjen- nem Undalen nordover til Øvre Øidnavatn. Af den lettere trafik er dog en del i den senere tid begyndt at søge øst-over til Setesdalsbanen ved Hægeland station; ved anlæg af en paatænkt hovedvei fra Svindal gjennem herredets nordøstre hjørne til Hornnes station antages saavel tungere som lettere trafik fra herredets nordre del at ville søge denne vei. Bygdeveiene er følgende: l. Fra Nordre Undal grændse ved Valand bra (kfr. bygde- vei nr. l i sidstnævnte herred) nordover langs vestsiden af Un- (lalselven og Øvre Øidnavatn til Byremo, derfra om G‘I“íIl(YlIm kirke over det lave l1øidedrag, som mellem lyd-S’bOff(?It og Haaland adskiller Undalen fra Mandalsdalen, og østover til den mandaIske chaussee ved Sæ:in(lal, hvor Mandalselven passeres ved færgested- Veien er dels gammel, dels nyere anlagt Profllet er smaabakket med fladere strækninger indimellem. Bredde 2—3 m., største stigning ca. 1: 7 og længde l7.5 km. 2. Fra forannævnte vei ved Ytre ()i(l1ae gjennemgangsveii sydvestlig retning til Konsn1o grændse ved Ic)el(m(l, hvorfra over heien ved Naglc)—Stad fortsættes til Hægebosta(l (kfr. bygder-ei nr- 20 i Nordre Un(lal og 4 i Hægebostad). Bredde 2.5 a 3 111—- opstigning ca. l:9 og længde km. 3. Fra byg(levei nr. I mellem ()1:re Øi(lne og Byremo gjen- nemgangsvei i nord-vestlig retning til Eiken grændse ved Vaar- (lal (Blaageveien), hvorfra fortsættes til Grostøl, kfr. bygdevGi i Hægebosta(l herre-d. Inden Grindum er veien for størstedelen omlagt med nogenlunde gode stigningsforhold (l“I1fiXll11l11I1 ca. 1:9l.