Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/326

Denne siden er ikke korrekturlest


GR1NDUM H1—:HHP:D. 3 I 5 hvorimod den tilstødende del inden Eiken bliver særdeles tung og bakket. Veibredde 2—-3 m. og Længde ca. 5 km. 4. Fra bygdevei nr. 1 ved I—[aaland vestover til gaarden øvre Flotto-rp, bredde 2.5 m., største stigning I: 7 og længde 2.4 km. 5. Fra bygdevei nr. l ved Byremo lrro sydover langs østre side af Øidnavatn til Haar-tveid og RejIs-nes, derfra østover heien til Om-e Aagedal. Denne vei, hvoraf det korte stykke nordenfor Haartveid er stærkt benyttet (l(fr. bygdevei nr. 6) udgjør en del af den forøvrigt nedlagte præstevei over til Bjelland (l(fr. bygde- vei nr. 2 i sidstnævnte herred) og er særdeles smal og bakket; nordenfor Haartveid findes dog kun et par korte smaakneiker med stigning ca. 1:3 a 1:4. Veibredden er for størstedelen kun 2 m. og længden 1.8 km. 6. Fra forannævnte vei ved Haartveid nyere anlagt vei øst- over til Bjelland grændse ved S(3l(lll(Z, hvorfra fortsættes ned i MandaIsdalen, kfr. bygdevei nr. 8 i Bjelland herred. Veien, der benyttes adskillig som gjennemgangsvei, har en bredde af 2.Ö à 3 m., største stigning inden Grindum 1: 8 og længde km. Den samlede længde af Grindum herreds bygdeveie bliver saaledes 36.3 km. Andre kjørbare veie. Af kjørbare private gaard- veie findes i Grindum yderst faa, idet de heiegaarde, der ikke ligger ved rodelagt vei, som regel nøier sig med gangstier. Rideveie. 1. Vei fra Kollungtveid over Buetc)ei(l og S4b“i7I(l(ll nordover ind i Aaseral til Lin-djord, tidligere aasdølernes alminde- lige vei til Kristiansand, og til pladsene nordøst for NoraaZjel(l. 2. Vei fra Vestre Svindal over Flotto)p mod vest ind i Hægebostad. 3. Fra nr. 2 fører vei ind i Aaseral til I—[aavarsta(l og videre til den nyanlagte hovedvei. 4. Vei fra Haavarstad i Aaseral vestover til Hægebosta(l falder paa et ganske kort stykke inden Bjelland og Grindum heri-eder. 5. Vei fra Øvre O—idne over Aas mod vest ind i Hægebostad. I Bjelland herred og Grindum herred tilsammen var i 1899 l3 skel ekredse med 285 undervisningsberettigede børn, 6 læ- rere, l lærerinde. —