Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/333

Denne siden er ikke korrekturlest


322 1.IS’I’ER 0G i‘1AN1)A1.s AMT. dal, Skjerkas dalføre med sin nordre fortsættelse og Landdaleu samt grændsen mod Hægebostad, Fjotland og Bygland l1erreder stiger steilt op fra dalførerne og har paa heien et virvar af dal- fører med en masse større og mindre vande, det har sine høieste dele i nord og vest, og de fortsætter ind i naboherrederne. Ved Skjerkas dalføre deles det i to dele. Strækningen nord for Skjerka er et stærkt kuperet høifjeld, navnlig er den nordvestlige del en vild fjeldegn; her ligger Skaaret (Skarfjeld paa amtskartet), og ]()øndaLsnuten, 1015 m. høi, begge trigonometriske punkter og begge paa Vestsiden af Ljosaaens skar. — Denne vilde fjeldegn strækker sig mod sydvest nord om Gryteaaens skar og de nordligste af Skjerkegrenene til grændsen mod Fjotland. Toppe i dette strøg er foruden de allerede nævnte: Det tri- gonometriske punkt Graajjeld, Holmevasknuten, Oic?askm1tBn, Søtems- knuten, Linborgheia samt Storvasknuten. Nord for Gryteaaens skar og øst for Ljosaaen er fjeldene 1avere: her ligger Velij)eld og (.Z)hZjø7lhP“i(l. Ljosaaens dal strækker sig først mod sydvest og siden mod øst, indtil den udmunder i Ljoslandsdalen ved Ljoslands- vatns nordende. Gryteaaens dal strækker sig i nordøstlig retning til midten af LjosIandsvatn. Begge disse dale er to høitliggende fjeld- dale uden bebygning, bunden opfyIdes af talrige, tildels temmelig store fjeldvande. Nærmest Ljoslandsda1 har de begge steilt fald mod denne. W I den her omhandlede stræknings vestlige del er flere skar og smaadale, enkelte som Saa-(l:;asdal og Skodal fortsætter ind i de tilgrændsende herreder og udmunder sluttelig ved Kvina. Syd for Gryteaaens dal er fjeldet gjennemskaaret af tre i nord og syd gaaende dalfører, nemlig den øvre del af Sk;j(—rkedalen, hvis bund optages af de talrige og betydelige vande, Skjerke- grenene, samt lille Sandvatn; Vivasdalen optages af Ratlonerne og Kilen samt flere mindre vande; Udalen endelig er et dalføre, der optager ()ivatn, Sandvatm og flere mindre vande. Alle tre er ubeboede, har stærkt fald mellem vandene og i den nedre del mod Skjerka: de har talrige, men lidet bebyggede sidedale. Fjeldtoppe i denne egn er mellem Ljoslands— (Breilands)— dal og Uda1: Bru(llinuf(w, ]0øm:eheia, Vekjønknuten, Langevasþ(?Z(?cê Homsknufen, SCarl(ɔvasheia, (Ìdalsknuten. Mellem Udalen og Vivasdalen merkes af toppe: KrokIð9Y2— k]lltf(’)l, Om-e og Nedre St-aav(1“9hei, Ratlon))eld, S(mdva-gf)eld og I)uke- b(ärgheia.