Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/343

Denne siden er ikke korrekturlest


332 1.1sTEB OG 1uAN1)A1.S AM’I’. usle og bestaar aldrig af mere end et rum, hvoraf gjerne den ene ende er afdelt til Seng for familien. Arnestedet er som oftest midt paa gulvet, og røgen gaar ud gjennem ljoren i taget. De fleste bøder er tømrede, men en del er ogsaa af sten. De tøm- rede er gjerne opførte af kløvede Stokke for at spare paa tømmeret. Til brug for driftekarerne, hvoraf mange har tilhold i herredets fjelde, tjener boder, tømrede hytter, og he(ldere, som er huler under fremspringende stene, der ved udgravning og tilmuring paa siderne er gjorte saa beboelige som mulig; kun sjelden er de tætte for regn og er i det hele elendige boliger. Hver drift har i regelen flere, ofte l5—20 stykker, som den be- nytter, og for nogle nætter ad gangen. 1 disse tilbringer mange driftekarer den hele sommer paa fjeldet, ja sommer efter sommer hele deres bedste alder. .—1aseral turisthotel og s(matorium— ligger ved Lognavatn i Aaseral, omtrent 350 m. over havet i en afstand af omtrent 1OO km. i nord for Kristiansand og Ma11dal. Det er opførti 1891, med høie rummelige værelser. Sanatoriet har fiskerettigheder i et Snes større og mindre vande; ved flere af disse er hytter og baade. Der er telefonforbindelse mellem Sanatoriet og Mandal. Aaseral herreds matrikulskyld er 387.76 mark. Aaseral herred har ifølge den trykte matrikulfortegnelse 44 gaardsnummere, hvilke efter herredets nuværende matrikulskyld, havde en gjennemsnitsskyld af 8.81 mark. Ved udgangen af 189O var herredets gaardsnummere delti 239 særskilt skyldsatte brug, hvilke igjen efter opgaverne ved folketællingen i 1891 var samlet i 204 selvstændig beboede brug, hvis gjennemsnitlige størrelse efter deres matrikulskyld var 1.90 mark. Ved udgangen af 1895 var antallet af de særskilt sky-ldsatte brug 239 og ved udgangen af l90O 259 med en gjennemsnits- skyld af l.50 mark. Gjennemsnitsværdien af skyldmarken var efter de officielle statistiske beregninger for Aaseral thinglag: i 189l-95 1904 kr., i 1893—-97 1769 kr., i 1895—-99 1949 kr. Efter den officielle statistiks inddeling af de selvstændig beboede brug i 1891 havde i Aaseral herred: 25 brug en matrikulskyld af indtil 0.50 mark, 23 brug en 1natrikulskyld fra O.51 til 1 mark, 124 brug en matrikulskyld fra 1.01 til 3 mark, 27 brug en matrikulskyld fra 3.01 til 5 markɔ 5 brug en matrikulskyld fra 5.01 til 10 mark. Alle opgaver over husdyrhold og udsæd m. m. er fra op- gaverne ved folketællingen i 1891.