Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/346

Denne siden er ikke korrekturlest


AAsEHA1. HEHm::1). 335 Kitfelsdal, sandsynligvis af mandsnavnet Ketill eller KeUull. . Reiars(Zalen er at forklare af mandsnavnet Re-ið(1rr eller Re-i()ulj3—. Tor-slaml, kommer sandsynligvis af mandsnavnet þö)“ir, men kan ogsaa forklares af þöra eller þörðr. ællvSf(l(l er maaske at henføre til ()yju(fr eller til E(Zill eller ogsaa Oyja)*r. Oldfund: Stenalder . . . 2 Broncealder. . . . O .Eldre jernalder . . 2 Yngre jernalder . .... 3 Tilsam1nen 7 De to fund fra stenalderen bestaar i en trekantet pilespids af flint, fundet ved SfCi)l-S’(jOI’t)l, og en flintflekke, fundet ved stran- den af Sl)(lI’f(’G9IlIl; de har særlig interesse derved, at de er fundne høit til fjelds, omtrent 85O m. over havet. Af de senere fund kan nævnes et fra yngre jernalder, som opbevares i Bergens museum. Det er kun opgivet at være fundet i herredet. Det bestaar bl. a. af 2 armbøiler af bronce samt et sværd med riflet sølvbeslag paa hjalterne. Der er nogle gravhauge i nærheden af Aaser(1l kirke, nem- lig 6 ved Aa-S“el(m(l gaard, den ene er en stor haug og kaldes «kong 0mmunds haug-ɔ. 2 større og 2 mindre bange er der ved .“1ustrhus gaard. Aasera1 kirke, 293 m. o. h., er en korSkirke af tømmer, opført 1822, med 6OO siddepladse. Den har en u(lskaaret altertavle af træ. .lsar(ils kirkja var Aaseral hovedkirkes gamle navn. Formen xE9aráls i Aslak Bolts jordebog maa være feilagtig. Sognet blev skilt fra Bjelland som eget præstegjeld ved res. af 3Ote juli 1856 og 13de Oktober 1857. Den kaldes Aabø kirke i stiftsbogen. Aakernes kapel, 385 m. o. h., er en 1angkirke af tø1n- mer, opført 1873, med 15O siddepladse, beliggende 5 meter over Lognavatn. L. Dietrichson omtaler en ældre trækirke fra ca. 1600, og efter Kraft skal der ogsaa i fortiden have været kirke paa Aaker- nes, hvilket bestyrkes derved, at der i de pavelige 11untiers dag- bøger nævnes et kapel til Aaseral kirke.