Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/347

Denne siden er ikke korrekturlest


336 I.1STEll OG mAN1)A1.s AMT. Legater. Ved kgl. res. af 6te mai 1844 tillodes bygde- magasinet i Aa.seral sogn ophævet og renterne af det ved maga- sinets realisation indkomne beløb anvendt til sognets fattigvæsen. H Ove dv e i e. Hovedveim gennem ll‘Ia)1dalsdaleT? fører fra Grindum grændse nordenfor ‘Svindal til Aasen-al kirke-, hvor den ender. Østre side af Mandalselven følges den hele vei til Austr- hus, ikke langt fra endepunktet, hvor den paa en .indklædt sprængværksbro af træ med 2.5 m.s kjørebredde føres over paa vestre side af vasdraget, der her benævnes Logna. Veien eri l876—1879 anlagt som chaussee med største stigning 1:15 og bredde 3.8 m., med hyppige indskrænkninger til 2.5 m. Paa den 5 km. lange Strækning langs Ørevatn, hvor veien for størstedelen kun har den sidstnævnte bredde, forekommer bl. a. en kort tunnel gjennem en fjeldodde. Veiens længde er-l7.6 km., der saaledes udgjør den samlede længde af .Aaseral herreds hovedveie. Før anlægget af ovennævnte chaussee var Aaseral, som den- gang tilhørte Nedenes amt, overordentlig uheldig stillet med hensyn til kommunikationer, idet kjørbar vei ikke fandtes til nogen kant, og den væsentlige færdsel foregik ad rideveie over til Setesdalen. Siden den tid har imidlertid en forbedring af samfærdselsmidlerne stadig fundet sted, dels derved, at der til hovedveien har sluttet sig anlæg af bygdeveie, dels ved, at den ca. 80 km. lange byvei fra Kirkebygden til Mandal er blevet forkortet med ca. 30 km., idet der fra Bjelland kirke er bygget vei over til Setesda.lsbanen ved Hægeland station. En yderligere væsentlig forbedring vil indtræde, særlig for den ca. 20 km. nordenfor Kirkebygden liggende ka-pelbygd ved Lognavatn, naar en herfra paatænkt og inden Nedenes amt allerede paabegyndt forbindelsesvei med Hornnes i Setesda.len er blevet til virkelighed, hvorhos en paatænkt hovedvei fra Hornnes til Svindal i nogen grad vil forkorte jernbaneveien for den sydlige del af Aaseral. Andre rodelagte kjøreveie. 1. Fra hovedveien ved I§l1ZláIld, ca. 6 km. fra Grindum grændse, i nordøstlig retning til heiegaardene Tveit og Handeland; bredde 2.5 m., største stigning 1:7 og længde, iberegnet en liden afstikker fra Tveit til Voile- broen, 4.7 km. 2. Fra hovedveien ved Au-9trhus bygdevei i nordøstlig retning langs Logna.s vestside til Aakernes hapel ved Lognavatn. Denne vei, der kan betragtes som hovedveiens fortsættelse, har i det hele bekvemme stigningsforhold, men dog enkelte smaabakke1— med 1:10 eller derover; veien udgjør for tiden den eneste kjør- bare adkomst til Aaserals turisthotel, der ligger ved L0g’I13Vfil511— Veibredden er 3 m. og længden 18 km.

 Fra hovedveien ved (Inderberg i Kirkebygden nyanI8gt