Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/350

Denne siden er ikke korrekturlestNom)BE UNDAL HEBBE1). 339 toppene bedækket med rullestene. Længere mod nord antager fjeldene bestemtere former. De mindre steile fjelde er i regelen mos— og lyngdækkede; i de dybere forsænkninger er hyppig løvskog. Undalen gjennemstrømmes af Undalselven og er skilt fra nabodalførerne Mandalen i øst og Lyngdalen i vest ved noget over lO km. brede fjeldstrækninger. Dalen har mest temmelig steile sider og er trang; kun paa enkelte steder, saasom nedenfor Vig- mostad kirke og omkring Konsmo kirke, udvider den sig noget. Der er en sidedal, Tronsta(ldalen, i hvis bund Hesvatn, Røsdals- vatn og Tronstadvatn ligger; den skilles fra Undalen ved en lav, temmelig kuperet og i regelen skogbevokset heistrækning. Vest for Tronstaddalen er en fladere hei, som skiller denne dal fra Kvaasdalen; her er fjeldknauser, smaat-ande og myrer, saagodtsom ikke skog og i den søndre del ogsaa kun lidet græs. Paa hver dyrkbar plet er der dog gaarde, som er smaa og tar- velige. Længere mod nord bliver jordbunden bedre og mere skikket til dyrkning. Beiterne bliver bedre, og der begynder naaleskog; de lavere strøg af fjeldene i Konsmo sogn og i den nordre del af Vigmostad er i regelen skogbevoksede. Her er ingen toppe, der udmærker sig ved høide. Fjeldene paa østsiden af Undalen er mere sammenhængende end paa vestsiden. Enkelte høider rager op over omgivelserne, saaledes det trigonometriske punkt Solkringla, 351 m., i herredets søndre del, videre Fuglen og Skogsnuten, den sidste paa gi-ændsen mod Øis1ebø og Laudal. Nordre Undal bestaar af granit. Der er sandudfyldninger langs Undalselven. Foran Nedre Øidnavatn ligger moer, tildels vistnok moræner, dels terrasser. Mo ved Konsmo kirke ligger 111 m. o. h. Hele Nordre Undal herred har afløb gjennem Unda-lselven, som før er beskrevet (bind I, pag. 136). Undalselven danner følgende fossefald regnet nordenfra: Gec2elefoss, i Kjerdalen er mange mindre fossefald og stryk og Tryland-s“— -foss. I flere af Unda1selvens tilløb er mange større eller mindre fossefald, saaledes i Spillingsbækken (tidligere benævnt Spile1ven), Lia11sbækken o. fl. Indsjøer. I Nordre Undal herred er 62 indsjøer. Nedre O1klnavatn, der kun delvis ligger i dette herred, er det betydeligste Det er 7 km. langt og indtil 1.3 km. bredt.