Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/352

Denne siden er ikke korrekturlest


NoBDBE UNnAL HBRREn. 341 Ler forekommer, saavidt vides, ikke. Noget sandblandet ler eller rettere lerblandet sand findes undtagelsesvis. Paa bunden af de fleste tjern er der kiselguhr. Arealet er saaledes uduyttet: Ager . . . 2.1 km.Z Eng . . 7.9 » Ager og eng .... .... . 10.0 km.Z Skog ........... . 90.0 » Udmark, snaufjeld, indsjøer, myr . . . 96.0 » l96.0 km.9 Udsæd og avl pr. maal samt foldighed i Nordre Undal: Udsæ(l pr. maa1. Avl pr. maa1. Foldighed. Hvede . . . 38 Iiter. 3.04 hl. 8 Rug . . 38 » 3.04 » 8 Byg . . . 42 » 3.36 » 8 Blandkorn . 50 » 3.69 »“ 7 Havre . . . 50 » 3.5O » 7 — Poteter . . 25O » 25.20 )§ 9 Udsæd af græsfrø pr. maal var i 190O 2 à 3 kg. Udsat for frost paa kornet er særlig dalen. Frostskaden er dog meget liden i herredet. Gaardene Spill-ing og Geislej“oss er mest udsatte. I de senere aar er noget nyland opryddet. Brugen af for- bedrede redskaber og maskiner er— blevet almindeligere; antallet af slaa— og meiemaskiner Var 9 i 1895 og 37 i 1900. Der er nu bedre drænering og gjø(lsling. Herredstyrelsen har anslaaet værdien af l maal jord til l00 kr. og omkostningerne ved rydningen af l maal til 50 kr.— Der er ikke større udyrkede strækninger særskilt egnede til dyr-kning, men kun mindre, og næsten hver gaard har lidt. Der er i herredet kun hjemmebavne, og disse er for dalgaardene utilstrækkelige og meget bratlændte. Egentlige fjeldbeiter og fjeldslaatter er der ikke. .Heiegaardene har som regel tilstrækkelig og god havnegang.