Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/357

Denne siden er ikke korrekturlest


346 1.1sTER 0G MANnA1.S Au-r. bovedbruget følgende besætning: 1 best, og 7 kjør, samt gjen- nemsnitlig avling: 21 bl. korn og 28 bl. poteter. Gaarden bar 3 busmandspladse, indmark tilsammen 2 ha. med en besætning af 3 kjør og gjennemsnitlig avling 10 bl. korn og 30 bl. poteter. Udsæd i 1890 var: O.4O bl. bvede, 5.50 bl. bavre, 0.01 bl. erter, 7 bl. poteter, lO kg. græsfrø. 0.37 ar anvendtes til gule- rødder, O.25 ar til næper, O.12 ar til kaalrabi. 1ste januar l89l bavdes ber 3 2—bjulede arbeidsl(jærrer. Til gaarden hører 3 busmandspladse: Monen, med husdyr- hold i l891: 3 storfæ, 2 faar og 4 svin. Udsæd i 189O var: 0.06 bl. bvede, 2..50 bl. bavre, 2.8O bl. poteter. Kveinemoen og en plads uden særskilt navn, hvor der til- sammen i 1891 intet husdyrhold var, og i 1890 var u(lsæden paa begge tilsammen O.32 bl. havre og 5.30 bl. poteter. Alle opgaver over husdyrhold og udsæd m. m. er fra op- gaverne ved folketællingen i l891. De større gaarde er: I Konsmo sogn: Røinesdal, ytre, af skyld 4.24 mark. Husdyrhold i l891 var: 1 best, 16 storfæ, 8 faar-, 8 høns. Udsæd i l89O var: 3.Ö bl. blandkorn, 7.5 bl. bavre, 9 bl. poteter. 1ste januar 189l bavdes ber 4 2—bjulede arbeidskjærrer. T Vivlemo, skrives almindelig Veblemo, af skyld 5.44 mark. Hus- dyrbold i 1891 var: 1 best, lO storfæ, 8 faar, 5 høns. Udsæd i 189O var: 8 bl. blandkorn, 7 bl. poteter. 1ste januar l891 bavdes ber 2 2—bjulede arbeidskjærrer. Hell(1, 3 særskilt skyldsatte dele, af skyld 4.62 mark. Hus- dyrbold i l891 var: 1 best, 9 storfæ, 10 faar, 5 bøns. Udsæ(l i l890 var: 0.35 bl. rug, O.20 bl. byg, 4 bl. bavre, 8 bl. poteter, 6 kg. græsfrø. 0.6O ar anvendtes til gulerødder og 0.6O ar til kaal. 1ste januar l89l bavdes ber 3 2—bjulede arbeidskjærrer. Til gaarden hører l busmandsplads. Oidnesklev, af skyld 4.22 mai-k. Husdyrbold i 189l var: 2 beste, 6 storfæ, 3 faar, 8 høns. Udsæd i 189O var: 1 bl. bygɔ 2.5 bl. blandkorn, 1 bl. bavre, 0.3Ö bl. havre til grønfoder,6 hI— poteter. O.25 ar anvendtes til gu1erødder. 1ste januar l891 havdes ber 3 2—bjulede arbeidskjærrer. ()idnesklev, af skyld 4.74 mark. Husdyrbold i 1891 var: I best, 6 storfæ, 4 faar. Udsæd i 189O var: 0.35 bl. rug, 0.35 bl- byg, 1.35 bl. bavre, 0.35 bl. bavre til grønfoder, 8 bl. poteterǫ 0.10 ar anvendtes til grønfoder. 1ste januar 1891 bavdes her 4 2—bjulede arbeidskjærrer. Til gaarden hører l busmandsplads- uden husdyrhold og med l bl. poteter i udsæd i l89O.